Vlada KS-a: Legalizacija produžena do 31. januara

Zakon o turizmu, koje je Vlada utvrdila u formi nacrta, treba da uredi jednu od najperspektivnijih grana ekonomije, a koja sada djeluje u sivoj zoni, u pravnoj nedorečenosti i bez jasno iskazanih finansijskih efekata.

Utvrđen je i nacrt Zakona o zaštiti od buke kojim se utvrđuju dozvoljeni nivoi buke, mjere zaštite i način mjerenja buke, granični nivoi buke usklađeni sa namjenom prostora i vremenom, tako da ne ugrožavaju život i rad ljudi.

Vlada je utvrdila i prema Skupštini uputila izmjene i dopune odluke o legalizaciji građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje i građevina privremenog karaktera.

Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS-a, imajući u vidu veliki broj upita građana o mogućnosti podnošenja zahtjeva za legalizaciju objekata za koje ranije nisu podneseni zahtjevi ili su objekti u međuvremenu izgrađeni, ocijenilo je opravdanim izmjenu odluke u dijelu produženja roka za podnošenje zahtjeva za legalizaciju u periodu do 31. januara 2016.

U predloženim izmjenama plaćanje posebne naknade moći će se vršiti u cjelokupnom iznosu ili najviše u 24 jednake mjesečne rate.Na prijedlog Ministarstva saobraćaja, Vlada je utvrdila prijedlog Odluke o davanju saglasnosti na osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu KS-a na kojima je kao nosilac prava raspolaganja upisan KJKP Gras u korist Grada Sarajeva, sve u cilju realizacije projekta Revitalizacija Trebevićke žičare.

Otvorena je rasprava o prijedlogu Zakona o unutrašnjim poslovima, a početkom naredne sedmice Vlada će se očitovati o prijedlogu zakona.

Izvor:  Oslobođenje.ba

Bookmark the permalink.

Comments are closed