VI NOSTRIFIKACIJA INOZEMNE DOKUMENTACIJE

Član 33.

Nostrifikacija je postupak utvrđivanja usklađenosti idejnog, glavnog i izvedbenog projekta (u daljnjem tekstu: projekta), izrađenog u inozemstvu, s odredbama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakona), tehničkim propisima, normama i pravilima struke iz područja graditeljstva (u daljnjem tekstu: bosanskohercegovačkim propisima iz područja graditeljstva).

Član 34.

Nostrifikaciju dokumentacije vrši pravno lice, registrirano za poslove projektiranja (u daljnjem tekstu: ovlašteno pravno lice), koje mora u radnom odnosu imati zaposlene diplomirane inženjere (s najmanje pet godina radnog iskustva na projektovanju istih ili sličnih građevina, s položenim stručnim ispitom) za sve dijelove projekta.
Pravno lice, koje nema zaposlene diplomirane inženjere za sve dijelove projekta iz stava l. ovog člana Uredbe, mora osigurati poslovnim ugovorima angažiranje pravnog lica registriranog za poslove projektiranja koje ispunjava te uslove.
Pravno lice, koje vrši nostrifikaciju mora imati sklopljen poslovni ugovor za poslove prevođenja s prevodiocem, pravnim ili fizičkim licem koje ima visoku stručnu spremu za strani jezik s kojeg se vrši prevođenje. Prevodilac mora imati položen stručni ispit iz oblasti prevođenja.
Ovlašteno pravno lice, registrirano za poslove projektiranja koje vrši nostrifikaciju projekta izrađenog u inozemstvu, odgovorno je za usklađenost nostrificiranog projekta s odredbama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine i bosanskohercegovačkim propisima iz područja graditeljstva.

Član 35.

Dopuštena je izrada dvojezičnih dijelova projekta, na stranom i bosanskom, hrvatskom ili srpskom jeziku, kako bi se mogao uporediti prijevod s izvornikom kao i radi racionalnosti izrade grafičkih dijelova projekta. U svakom slučaju u tekstovnim dijelovima projekta tekstovi na dva jezika pišu se u dva stupca, a u grafičkom tako da se tekstovi nalaze jedan uz drugi.

 

Izvor: fbihvlada.gov.ba

Bookmark the permalink.

Comments are closed