V KONTROLA DOKUMENTACIJE

Član 27.

Investiciono-tehnička dokumentacija investicionih objekata koje su od značaja za Federaciju BiH u skladu s članom 1. Uredbe podleže obaveznoj kontroli ispravnosti tehničkih rješenja, računske tačnosti te usklađenosti sa zakonima i propisima.

Član 28.

Kontrolu tehničke dokumentacije na zahtjev investitora vrši ovlašteno pravno lice registrirano za poslove projektiranja, a koje nije učestvovalo u izradi dokumentacije, u pogledu:

– usklađenosti dokumentacije s odredbama projektnog zadatka,
– usklađenosti dokumentacije s važećim propisima,
– međusobne usklađenosti svih dijelova dokumentacije,
– kompletnosti dokumentacije,
– mehaničke otpornosti i stabilnosti objekta, zaštite od buke i vibracija,
– uštede energije i toplinske zaštite,
– zaštite od požara,
– dispozicije i funkcionalnosti s aspekta zaštite od povreda i zaštite na radu,
– zaštite od štetnog djelovanja na prirodnu sredinu,
– eliminiranja arhitektonskih barijera za lica s umanjenim tjelesnim sposobnostima,
– primijenjene tehničke regulative i dr.

Član 29.

Izvođač radova snosi odgovornost za tehničku ispravnost dokumentacije, koju je dobio za potrebe izgradnje građevine, a koju obavezno kontrolira prije početka izgradnje putem voditelja gradilišta i nadzornog organa.

Član 30.

Nadležni organ uprave kontrolira dokumentaciju:

– u fazi izdavanja urbanističke saglasnosti (usklađenost idejnog projekta s planskim dokumentima),
– u fazi izdavanja odobrenja za građenje (usklađenost glavnog projekta s urbanističko tehničkim uvjetima i idejnim projektom),
– u fazi tehničkog pregleda i izdavanja upotrebne dozvole (usklađenost izvedbenog projekta, odnosno projekta izvedenog stanja s glavnim projektom i izvedenom građevinom).

Član 31.

Kontrolu dokumentacije (glavni projekt, izvedbeni projekt, projekt izvedbenog stanja) vrši pravno lice, registrirano za poslove projektiranja, (u daljnjem tekstu: kontrolor) koje mora u radnom odnosu imati zaposlene diplomirane inženjere i to:

– odgovorni kontrolor s najmanje deset godina radnog iskustva i položenim stručnim ispitom,
– kontrolori za pojedine dijelove projekta s najmanje pet godina radnog iskustva na projektovanju istih ili sličnih građevina i položenim stručnim ispitom za sve dijelove projekta iz člana 12 stav 4 ove Uredbe.

Pravno lice iz stava l. ovog člana, koje nema zaposlene diplomirane inženjere za sve dijelove projekta iz člana 12. stav 4. ove Uredbe, mora osigurati poslovnim ugovorima angažiranje pravnog lica registriranog za poslove projektiranja, koje ispunjava te uslove.
Odgovorni kontrolor iz stava 1. ovog člana organizira izradu zbirnog izvještaja o kontroli ukupne dokumentacije na osnovu pojedinačnih izvještaja kontrolora za pojedine dijelove projekta koji se prilažu u zbirni izvještaj.
Pravno lice, koje je izradilo investiciono-tehničku dokumentaciju objekta, ne može kontrolirati istu.
Kontroli investiciono-tehničke dokumentacije podliježu svi objekti izuzev stambenih objekata i jednostavnih poljoprivrednih objekata razvijene brutto povr. do 400 m2.
U obavljanju kontrole kontrolor mora postupati nepristrasno i savjesno, u skladu sa zakonom, posebnim propisima, normama i pravilima struke.
Ako u obavljanju kontrole glavnog projekta kontrolor utvrdi da nije ovlašten kontrolirati određeni dio projekta, dužan je obavijestiti investitora radi povjeravanja kontrole tog dijela glavnog projekta drugom kontroloru.

Izvještaj o kontroli glavnog projekta sadrži:

– naziv pravnog lica – kontrolora s priloženim dokazom o registraciji,
– stručni naziv diplomiranih inženjera koji su izvršili kontrolu s priloženim dokazom o ispunjavanju uslova iz stava 1. i 2. ovog člana Uredbe,
– predmet kontrole i naziv građevine, odnosno njezinog dijela za koji je obavljena kontrola glavnog projekta s naznakom o obavezi provedbe potrebne kontrole ostalih dijelova glavnog projekta po drugim, za te dijelove, ovlaštenim kontrolorima,
– naziv i sjedište, odnosno ime, prezime i adresu investitora,
– podatke o pravnom licu koje je izradilo projekt te ime projektanta, odnosno projektanta voditelja,
– popis kontroliranih dijelova glavnog projekta,
– popis propisa čija je primjena kontrolirana,
– izjavu kontrolora o usklađenosti glavnog projekta sa Zakonom, posebnim propisima u odnosu na bitne zahtjeve za objekat koji je revidirao i očitovanje po svim točkama sadržaja člana 30. stav 2. i 3. ove Uredbe,
– potpis diplomiranih inženjera koji su izvršili kontrolu (odgovorni kontrolor i kontrolori pojedinih dijelova projekta),
– datum i broj izvještaja,
– pečat i potpis kontrolora.

Ako glavni projekt ima nedostataka, zbirni izvještaj o kontroli glavnog projekta sadrži obrazloženu izjavu odgovornog kontrolora o neusklađenosti glavnog projekta sa Zakonom, posebnim propisima, normama i pravilima struke.

Izvještaj o kontroli izvedbenog projekta i projekta izvedenog stanja sadrži:

– naziv pravnog lica – kontrolora s dokazom o registraciji,
– stručni naziv diplomiranih inženjera koji su izvršili kontrolu s priloženim dokazom o ispunjavanju uslova iz stava 1. i 2. ovog člana Uredbe,
– predmet kontrole i naziv objekta, odnosno njegovog dijela za koji je obavljena kontrola glavnog projekta s naznakom o obavezi provedbe potrebne kontrole ostalih dijelova glavnog projekta po drugim, za te dijelove, ovlaštenim kontrolorima,
– naziv i sjedište, odnosno ime, prezime i adresu investitora,
– podatke o pravnom licu koje je izradilo projekt te ime projektanta, odnosno projektanta voditelja,
– oznaku glavnog projekta na temelju kojeg je izrađen izvedbeni projekt,
– popis dijelova izvedbenog projekta koji su kontrolirani,
– popis propisa čija je primjena kontrolirana,
– izjavu kontrolora o usklađenosti izvedbenog projekta s glavnim projektom uz poziv na broj i datum izvještaja o kontroli glavnog projekta,
– potpis diplomiranih inženjera koji su izvršili kontrolu (odgovorni kontrolor i kontrolori pojedinih dijelova projekta),
– datum i broj izvještaja,
– pečat i potpis kontrolora.

Ako izvedbeni projekt ima nedostataka, zbirni izvještaj o kontroli sadrži obrazloženu izjavu odgovornog kontrolora o neusklađenosti izvedbenog projekta ili projekta izvedenog stanja s glavnim projektom, posebnim propisima, normama i pravilima struke.
Kontrolor ovjerava svaki propisno uvezani i kontrolirani dio projekta na naslovnoj ili unutarnjoj strani štambiljem za ovjeru kontroliranog projekta (u daljnjem tekstu: štambilj) u kojem otiskuje pečat pravnog lica – kontrolora i potpis, ako je projekt izrađen u skladu sa Zakonom i posebnim propisima.
Štambilj vel. 130×75 mm za ovjeru kontroliranog projekta prema obrascu u prilogu sadrži:

– izjavu da je projekt izrađen u skladu sa Zakonom o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH i posebnim propisima,

– naziv pravnog lica – kontrolora,
– broj, mjesto i datum,
– pečat i potpis pravnog lica – kontrolora.
————————————————————————————————————————————–

OVAJ PROJEKT JE IZRAĐEN U SKLADU SA ZAKONOM O PROSTORNOM
PLANIRANJU I KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA NA NIVOU
FEDERACIJE BOSNE l HERCEGOVINE
I POSEBNIM PROPISIMA

——————————————————————————————
naziv pravnog lica – Kontrotora

OVJERAVA IZVRŠENU KONTROLU

broj:_______________________

mjesto i datum ————————

———————————————
Pečat pravnog lica – kontrolora i potpis
————————————————————————————————————————————-

Član 32.

Ako kontrola projekta nije obavljena u skladu sa članom 31. ove Uredbe, odnosno ako je izvještaj o kontroli projekta protivan Zakonu i propisima donesenim na osnovu Zakona, projektant kontroliranog projekta, službena osoba koja izdaje odobrenje za građenje kao i nadležni građevinski inspektor mogu predložiti poništenje izvještaja o kontroli projekta i ovjeru kontroliranog projekta.
U slučaju iz stavka 1. ovog člana federalni ministar prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: ministar) može poništiti spornu kontrolu projekta i ovjeru kontroliranog projekta.
Prijedlog za poništenje izvještaja o kontroli i ovjere kontroliranog projekta odgađa izdavanje odobrenja za građenje i odobrenja za upotrebu investicionog objekta.

 

Izvor: fbihvlada.gov.ba

Bookmark the permalink.

Comments are closed