3. Izvedbeni projekti – projekti za izvođenje objekta

Član 23.

3. Izvedbeni projekti – projekti za izvođenje objekta

Izvedbeni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se detaljnije razrađuje i dopunjuje izvedbenim detaljima odobreni glavni projekt u svrhu izvođenja objekta.
Na osnovu izvedbenog projekta pristupa se građenju građevine, vrši se inspekcijska kontrola građenja, tehnički pregled izvedenih radova te izdavanje upotrebne dozvole za objekat.
Izvedbeni projekt građevine (projekt izvedenog stanja) dužan je čuvati investitor, odnosno njegov pravni sljedbenik za vrijeme dok objekat postoji.
U slučaju da izvedbeni projekt nije izradio projektant glavnog projekta, investitor je dužan projektantu glavnog projekta dostaviti na uvid izvedbeni projekt prije početka izvođenja građevine radi davanja mišljenja o usklađenosti izvedbenog projekta s glavnim projektom.
Izvedbeni projekt nije obavezan za objekat čija razvijena brutto građevinska površina nije veća od 400 m2.
Izvedbeni projekt sadrži sve što i glavni projekt uz razradu detalja objekta za izvođenje (planovi iskoličenja, izvedbeni nacrti, planovi oplate, armaturni nacrti, građevinski i zanatski detalji i dr.), usklađeni s glavnim projektom, usklađeni međusobno i s ostalim projektima.
Izvedbeni projekt se radi u mjerilu 1:50 (nacrti detalja u mjerilu 1:20, 1:10, 1:5 – u zavisnosti od obuhvata i vrste detalja).

 

Izvor: fbihvlada.gov.ba

Bookmark the permalink.

Comments are closed