2. Glavni projekti – projekti za pribavljanje odobrenja za građenje

Član 12.

2. Glavni projekti – projekti za pribavljanje odobrenja za građenje

Glavni projekt je skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje objekta i dokazuje ispunjavanje bitnih zahtjeva za objekat kao i drugih zahtjeva prema Zakonu, posebnim propisima, normama i tehničkim specifikacijama.
Glavni projekt ne smije biti u suprotnosti s idejnim projektom u smislu urbanističko tehničkih uslova. U slučaju da glavni projekat nije izradio projektant idejnog projekta investitor je dužan autoru idejnog projekta dostaviti glavni projekat ili njegov dio radi mišljenja o usklađenosti glavnog projekta s idejnim projektom, a prije podnošenja zahtjeva za izdavanje odobrenja za građenje.
Glavni projekt zajedno s odobrenjem za građenje investitor je dužan trajno čuvati.
Glavni projekt, zavisno od tehničke strukture objekta odnosno radova, može biti izrađen iz jednog ili više dijelova i obavezno sadrži:

– naziv i registraciju pravnog lica koje vrši projektiranje,
– potpise ovlaštenih projektanata za sve dijelove projekta,
– projektni zadatak ovjeren od strane investitora,
– opće i posebne uvjete, standarde, norme i propise za objekat ili zahvat,
– tehnički opis za sve radove s dokaznicom površina,
– predmjer radova, materijala i opreme,
– arhitektonski projekt,
– građevinski projekt,
– projekt hidro instalacija,
– projekt elektro instalacija,
– mašinski projekt,
– tehnološki projekt,
– projekt vanjskog uređenja,
– projekt zaštite prirodne sredine ako objekat može ugroziti čovjekovu okolinu,
– geodetski projekt i dr.,
– elaborat o geomehaničkim istraživanjima nosivosti temeljnog tla,
– elaborat odlaganja otpada (ako su o otpadu propisane mjere odlaganja),
– elaborat zaštite od požara,
– elaborat zaštite na radu i dr.

Arhitektonski projekt iz prethodnog stava ovog člana, osim navedenog, sadrži i:

– situaciono rješenje,
– sve osnove / tlocrte objekta,
– karakteristične presjeke,
– sve fasade objekta,
– šeme stolarije, bravarije i staklarije,
– karakteristične detalje,
– ostale potrebne nacrte.

Glavni projekt, na temelju kojeg je izgrađena određena građevina, može se upotrebljavati za građenje drugih takvih objekata ako su s time saglasni investitor i projektant koji je izradio taj projekt pod uslovom da se projekat objekta prilagodi urbanističko tehničkim uslovima i konfiguraciji terena i dr., uz poštivanje autorskih prava reguliranih zakonom.
Za predfabricirane dijelove objekta i opreme, koji imaju certifikat ili atest o uklađenosti ili za koje je na neki drugi propisani način dokazano da su proizvedeni prema važećim standardima, to nije potrebno ponovo dokazivati u glavnom projektu. Navedeni dokaz kao prilog je sastavni dio projekta.
Glavni projekt se radi u mjerilu 1:100 (iznimno zbog veličine objekta ili zahvata u drugom primjerenom mjerilu 1:200 ili 1:50).

Član 13.

Arhitektonski projekti u skladu s pravilima struke obuhvataju slijedeće vrste glavnih projekata:

– arhitektonski u visokogradnji (stambeni, javni, poslovni, industrijski i dr.),
– arhitektonski projekt u niskogradnji,
– projekt unutrašnjeg uređenja prostora,
– projekt vanjskog uređenja (staze, trgovi, zelenilo, igrališta i dr.).

Član 14.

Građevinski projekti obuhvataju slijedeće vrste glavnih projekata:

– građevinski projekt visokogradnje (statički proračun temelja i konstrukcije, planovi oplate, armaturni nacrti i dr.),
– građevinski projekt niskogradnje (ceste, parkinzi, piste i dr.),
– građevinski projekt šinskog saobraćaja (željeznica, tramvaj, metro i dr.),
– građevinski projekt mostova, vijadukata, tunela, propusta i dr.
– riječna i pomorska gradnja (pristaništa, marine, vodoustave i dr.)
– građevinski projekt hidrotehničkih objekata, hidro i termo elektrana i dr.

Član 15.

Projekti hidro instalacija obuhvataju slijedeće glavne projekte:

– projekt unutrašnjih hidroinstalacija (vodovod, kanalizacija, sanitarni uređaji i dr.),
– projekt vanjskih hidroinstalacija (kaptaže, vanjski vodovod i kanalizacija, kolektori, prečistači, prepumpne stanice, drenaže i dr.).

Član 16.

Projekti elektro instalacija obuhvataju slijedeće glavne projekte:

– projekt unutrašnje elektroinstalacije (jaka i slaba struja, rasvjeta, ozvučenje, gromobran, signalizacija, automatika, telefonija, kablovska, vatrodojavna i dr.),
– projekt vanjske elektroinstalacije (trafo stanice, visoko i niskonaponska gradska mreža, semaforizacija, javna rasvjeta, iluminacije i dr.),
– projekt elektroenergetskih postrojenja (dalekovodi, hidro i termoelektrane, industrijska postrojenja i dr.).

Član 17.

Mašinski projekti se dijele na tri osnovne skupine mašinskih glavnih projekata:

– ugradnje tehnološke opreme,
– energetskih objekata i postrojenja i
– mašinskih instalacija i uređaja.

Član 18.

Mašinski projekt ugradnje tehnološke opreme i energetskih objekata i postrojenja za pribavljanje odobrenja za građenje obavezno sadrži:

– podatke za nabavku kataloške, tipske i dr. opreme,
– tehničke uslove za prevoz i montažu opreme,
– temelje s podacima o radnom opterećenju opreme,
– dispozicijsko-montažno-konstruktivne nacrte ugradnje opreme,
– tlocrte, presjeke i poglede svih etaža s ucrtanom opremom,
– nacrte gabarita i detalja opreme,
– podatke i lokacije instalacionih priključaka,
– trase i presjeke kanala, kablova, koridora i dr.

Član 19.

Mašinski projekt instalacija i uređaja obuhvata slijedeće glavne projekte:

– instalacije centralnog ili etažnog grijanja,
– klimatizacija,
– ventilacija,
– plinske instalacije,
– rezervoari,
– kompresorske stanice,
– rashladni uređaji,
– regulacijske stanice,
– generatori i dr.

Član 20.

Kotni planovi komunalnih instalacija obavezno se izrađuju za komunalne instalacije javnog karaktera radi međusobnog usklađivanja instalacija: vodovoda, fekalne i kišne kanalizacije, plinovoda, toplovoda, elektroenergetskih kablova, javne rasvjete, PTT kablova, kablovske TV i dr.
Položaj instalacija mora biti definiran i usklađen u poprečnom profilu saobraćajnice i raskršća.
Položaj instalacija se obavezno usklađuje s trasom saobraćajnice, tračnicama, ivičnjacima, slivnicima i ostalim elementima poprečnog profila saobraćajnice prema važećim tehničkim propisima i uslovima komunalnih javnih organizacija koji se odnose na projektovanje, polaganje i održavanje instalacija.
Glavni projekt komunalnih instalacija za pribavljanje odobrenja za polaganje (građenje) sadrži:

– projektni zadatak i tehnički opis,
– predmjer radova,
– izvod iz katastra podzemnih instalacija, a ako nije organizirana institucija katastra, obavezno situaciju postojećeg stanja komunalnih instalacija s potpisima vlasnika, odnosno korisnika komunalnih instalacija, situaciju u mjerilu 1:1000 ili 1:500,
– poprečne profile u mjerilu 1:100.

Član 21.

Tehnološki projekti obavezno se izrađuju za objekte složene funkcije kao što su:

– saobraćajni objekti (željezničke i autobuske stanice, zračna i riječna pristaništa),
– industrijski pogoni (rudnici, građevinski materijali, rafinerije, šećerane i dr.),
– poljoprivredni (stočne farme, hladnjače, silosi, sušare, pekare, gojilišta i dr.),
– zdravstveni objekti (bolnice i klinike, zdravstveno-rekreativni centri, farmaceutski pogoni i dr.),
– objekti kulture, obrazovanja i sporta (pozorišta i bioskopi, izložbeni paviljoni i muzeji, biblioteke, fakulteti i instituti, sportski stadioni i dvorane i dr.),
– trgovački objekti (tržni centri i robne kuće, sajmišta, skladišta i dr.),
– turistički centri kompleksnog karaktera i dr.,
– objekti za potrebe RTV i dr.

Tehnološki projekt sadrži:

– podatke o raspoloživim sirovinama, repromaterijalu i dr.,
– dokaze o tehnološkoj, energetskoj, prostornoj, materijalnoj usklađenosti,
– podatke o opremi kojom se ostvaruje tehnološki postupak,
– način upravljanja tehnološkim procesom,
– podatke o mogućim izvorima i karakteristikama zagađivanja okoline,
– podatke o opasnosti od požara, eksplozija, poplava, urušavanja i sl.,
– podatke o normativima, standardima i drugoj specifičnoj zakonskoj regulativi,
– bilans energetskih potreba i potrebnih količina vode,
– posebne zahtjeve za kanalizaciju i tretman otpadnih voda,
– specifikaciju potrebnih proizvodnih prostora i pratećih sadržaja,
– intenzitet opterećenja javnog saobraćaja posjetilaca objekta u kratkom vremenu,
– specifikaciju radne snage s strukturom stručnih kvalifikacija i dr.

Član 22.

Elaborati zaštite su sastavni dijelovi investiciono-tehničke dokumentacije i obavezni su, u zavisnosti od namjene objekta, za pribavljanje odobrenja za građenje.
Elaboratima zaštite se daju primijenjene mjere zaštite života i zdravlja ljudi kao i zaštite materijalnih dobara i čovjekove okoline od prirodnih pojava i pojava uzrokovanih ljudskom djelatnošću.
Elaborati zaštite objekta, odnosno naslijeđa i prirodne sredine su:

– elaborat toplinske zaštite građevine,
– elaborat fizikalnih svojstava građevine,
– elaborat akustičnih svojstava građevine, elaborat zaštite od požara,
– elaborat zaštite na radu,
– elaborat protiveksplozivne zaštite,
– elaborat zaštite od buke,
– elaborat zaštite spomenika kulturno-istorijskog i prirodnog naslijeđa,
– elaborat zaštite prirodne sredine i dr.

 

Izvor: fbihvlada.gov.ba

Bookmark the permalink.

Comments are closed