XIII – PRIMJENA PROPISA VANPARNIČNOG POSTUPKA, PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 83.

Primjena propisa vanparničnog postupka
Na pitanja postupka koja nisu regulirana ovim zakonom primijeniće se odgovarajuće odredbe općeg dijela Zakona o vanparničnom postupku.

 

 

Članak 84.

Predaja katastra nekretnina sudovima
(1) Predaja katastra nekretnina prema članku 11. stavak 2. ovog zakona se vrši u roku od godinu dana od stupanja na snagu ovog zakona. Do predaje će zemljišnoknjižne predmete obrađivati općinski organ uprave nadležan za poslove katastra.
(2) Vrijeme predaje određuje predsjednik suda u dogovoru sa rukovodiocem organa uprave.
(3) Postupak predaje traje najviše 4 tjedna. Za to vrijeme se ne vrši obrada zahtjeva.
(4) U okviru postupka predaje se katastar nekretnina kao i zemljišne knjige sa svim pomoćnim registrima i zbirkom isprava predaje sada nadležnom sudu, koji potvrđuje prijem. Ovo vrijedi i za zatvorene zemljišne knjige.
(5) Ukoliko predaja od strane katastra nekretnina nije moguća a da se time ne oteža funkcioniranje ostalih dijelova katastra nekretnina koji se ne predaju, umjesto originala će se predati prijepis. Prijepis sadrži potvrdu organa koji vrši predaju da prijepis doslovno odgovara originalu.

Članak 85.

Predaja od strane jednog zemljišnoknjižnog ureda drugom zemljišnoknjižnom uredu
(1) Za slučaj da usljed promjene nadležnosti sudova bude potrebna predaja zemljišnih knjiga, pomoćnih registara, zbirki isprava ili druge dokumentacije nadležnom sudu, predaja se vrši sukladno odredbi članka 84. stavak 4. ovog zakona.
(2) Ukoliko se promjena područja suda odnosi samo na neke dijelove dosadašnjeg zemljišnoknjižnog područja, postupit će se sukladno odredbama članka 84. (osobito stavak 5.) i članka 13. ovog zakona.

Članak 86.

Izdvojena organizaciona jedinica zemljišnoknjižnog ureda
Sud nadležan za vođenje zemljišnoknjižnih poslova može imati izdvojene organizacijske jedinice zemljišnoknjižnog ureda.

Članak 87.

Način prelaska na novo pravo
(1) Zemljišne knjige vođene prema pravnim pravilima zemljišnoknjižnog prava ne postaju ovim zakonom nevažeće. Na njih se primjenjuju sve odredbe ovog zakona a posebno propisi o zabilježbi protiv tačnosti i propisi o ispravci upisa u zemljišnoj knjizi, o novom uspostavljanju, zamjeni i zatvaranju zemljišne knjige, kao i o postupku uspostavljanja.
(2) Postojeći upisi u zemljišnim knjigama prilikom stupanja na snagu ovog zakona nastavljaju postojati u svom pravnom sadržaju.
(3) Nakon stupanja na snagu ovog zakona upisi u zemljišnu knjigu se vrše prema pravilima ovog zakona. Zahtjevi za upis koji su podneseni prije stupanja na snagu ovog zakona obrađuju se prema dosadašnjim pravnim pravilima zemljišnoknjižnog prava, ako se strana koja je time oštećena ne usprotivi obradi prema dosadašnjem pravu.

Članak 88.

Novi premjer
(1) Ukoliko se zahtjevi odnose na nekretnine, koje prema svojim podacima u popisnom listu ne odgovaraju aktuelnim rezultatima premjera ili još uopće nisu premjerene, te nekretnine će se u odjeljku A opisati prema drugim kriterijima tako da je treća osoba u stanju na osnovu tog opisa identificirati nekretninu. Ukoliko postoji tačan premjer kao i točno određenje granica, veličine te opis i kultura parcele, oni se po priopćenju organa za katastarski premjer, bez posebnog zahtjeva, preuzimaju u zemljišnoknjižni uložak u odjeljku A kao aktuelni popisni podaci. Promjenom oznake i preuzimanjem rezultata premjera ne mijenjaju se pravni odnosi na nekretnini.
(2) Ukoliko na osnovu novog premjera nije moguće povezivanje pravnih odnosa sa dosadašnjim nekretninama, ovi zemljišnoknjižni ulošci će se zatvoriti i u postupku uspostave, sukladno odredbama ovog zakona, uspostaviti novi.

Članak

89. Dosjelost
(1) Ukoliko je prema dosadašnjem pravu već uslijedilo stjecanje vlasništva putem dosjelosti prije stupanja na snagu ovog zakona, stečeno vlasništvo ostaje na snazi. Dokaz sticanja vlasništva na ovaj način vrši se prema članku 3. stav 2., točka 2. ovog zakona sudskim utvrđivanjem ili analognom primjenom odredbi članka 63. i dalje ovog zakona.
(2) Posjednici koji ispune pretpostavke za dosjelost tek nakon stupanja na snagu ovog zakona stiču vlasništvo tek upisom.

Članak 90.

Prava korištenja i posebno vlasništvo na nekretninama prije stupanja na snagu ovog zakona
Ukoliko prije stupanja na snagu ovog zakona postoji posebno vlasništvo na zgradi prema pravu korištenja, a nije uspostavljen zemljišnoknjižni uložak za zgrade i pravo korištenja nije upisano kao opterećenje te nekretnine, izvršit će se uspostava zemljišnoknjižnog uloška za zgradu i zabilješka prava korištenja u zemljišnoknjižnom ulošku zemljišta shodno čl. 26. i 29. ovog zakona na zahtjev vlasnika zgrade ili vlasnika zemljišta.

Članak 91.

Zemljišnoknjižni referenti ovlašćeni za prijelazni period
Osobe koje su do sada poduzimale upise u zemljišne knjige samostalno ili po nalogu zemljišnoknjižnog sudije, smatraju se za prijelazni period od 4 godine zemljišnoknjižnim referentima prema članku 14. ovog zakona. Bliže odredbe će biti sadržane u Pravilniku o obrazovanju i stručnom ispitu za zemljišnoknjižnog referenta prema članku 14. stavak 2. ovog zakona.

Članak 92.

Podzakonski akti
(1) Propise o obrazovanju i stručnom ispitu zemljišno- knjižnih referenata iz članka 14. stavak 2. ovog zakona donosi ministar pravosuđa u roku od 6 mjeseci nakon stupanja na snagu ovog zakona.
(2) Ministar pravosuđa propisat će postupak iz članka 27. stavak 2. i članka 34. ovog zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

 

Članak 93.

Primjena dosadašnjih propisa o katastru nekretnina
Danom stupanja na snagu ovog zakona odredbe Zakona o premjeru i katastru nekretnina ostaju na snazi, osim u dijelu koji se odnosi na evidenciju i upis prava vlasništva i drugih stvarnih i obligacijskih prava na nekretninama. Upis prava na nekretninama izvršen po odredbama Zakona o premjeru i katastru nekretnina za područja općina u kojima je katastar nekretnina po odredbama tog zakona stupio na snagu preuzet će se u zemljišnu knjigu nadležnog zemljišnoknjižnog suda, ako nije u suprotnosti sa ovim zakonom.

Članak 94.

Primjena propisa o knjizi položenih ugovora
Knjiga položenih ugovora uspostavljena na osnovu propisa kojima je regulirano obrazovanje i vođenje ove knjige ostaje na snazi dok se ne ispune pretpostavke za upis vlasništva na posebnim dijelovima zgrade sukladno ovim zakonom.

 

Izvor: fbihvlada.gov.ba

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed