VJEŠTAČENJA

VJEŠTAČENJE

Građevinsko vještačenje obuhvaća skup različitih stručnih poslova koji se obavljaju po vještaku građevinske ili arhitektonske struke, a koji je imenovan od strane suda.

Građevinsko vještačenje u užem smislu, obuhvaća skup stručnih aktivnosti koje definiraju:

  • Kvalitetu i kvantitetu izvedenih radova na pojedinom objektu
  • Utvrđivanje nedostataka na objektu
  • Postotak dovršenosti objekta
  • Cijenu pojedinih izvedenih radova
  • Snimak postojećeg stanja prilikom preuzimanja objekta ili prostora
  • Utvrđivanje štete na pojedinom objektu nastale zbog raznih uzroka (prirodna nepogoda, nekvalitetni materijali, loša izvedba, viša sila i sl.)
  • Vrijednost sanacije pojedinih oštećenja na objektu nastalih zbog raznih uzroka
  • Rekonstrukcija zbivanja i odgovornosti na gradilištu na temelju uvida u građevinsku dokumentaciju (projekte, građevinsku knjigu, građevinski dnevnik, zapisnike i sl.)
  • Osiguranje dokaza tj. pravni termin koji obuhvaća gore navedene radnje, a izvodi se na zahtjev stranaka pri pojedinom općinskom sudu.

Nudimo gore navedenu uslugu.

Comments are closed