Urbanistička saglasnost


Urbanistička saglasnost je prvi korak u namjeri građenja i provjerava da je na traženom lokalitetu moguće građenje .

Urbanistička saglasnost je upravni akt i može se donijeti samo ako je u skladu sa Planom prostornog uređenja i drugim uvjetima za određeno područje i u skladu sa odgovarajućim zakonima i propisima.

Rješenje o urbanističkoj saglasnosti se donosi na osnovu Regulacionog plana ili Urbanističkog projekta ( Zakon o prostornom uređenju i Službene novine Kantona Sarajevo broj 7/05 ). U određenim slučajevima , rješenje o urbanističkoj saglasnosti se donosi na osnovu stručnog mišljenja Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo ( Zakon o prostornom uređenju, član 81) .

 

Zahtjev za urbanističku saglasnost sadrži :

– vrstu i opis građenja (obrazac za urbanističku saglasnost se preuzima u šalter sali Općine)

– fotokopiju katastarskog plana ne stariju od 6 mjeseci (izdaje se u Odsjeku za geodetske poslove i katastar)

– zemljišno-knjižni izvadak ne stariji od 6 mjeseci radi dokazivanja vlasništva (izdaje se u Zemljišno-knjižnom uredu nadležnog suda a na osnovu katastarskog plana)

– obrazloženje zahtjeva sa podacima potrebnim za utvrđivanje urbanističko-tehničkih i drugih uvjeta (programska skica,idejno rješenje ili idejni projekat)

– taksa u vrijednosti od 30 KM

Urbanistička saglasnost se donosi u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, a najkasnije u roku od 60 dana.

 

Rješenjem o urbanističkoj saglasnosti propisuje se obaveza investitora da izradi i dostavi urbanističko – tehničku dokumentaciju prema urbanističko tehničkim uvjetima koje propisuje vještak urbanista te :

– da riješi imovinsko pravne odnose na predmetnom zemljištu ili objektu

– da pribavi neophodne saglasnosti koje propisuje vještak urbanista

– da podnese , eventualno, dokaz o izvršenom snimanju novopoloženih podzemnih instalacija (Katastar podzemnih instalacija koji se dobija u Zavodu za izgradnju Kantona Sarajevo)

– da podnese saglasnost svih imalaca komunalne infrastrukture na lokaciji objekta

 

Urbanistička saglasnost važi godinu dana od dana pravosnažnosti, u kojem roku se može podnijeti zahtjev za odobrenje za građenje .Važnost urbanističke saglasnosti može se izuzetno produžiti , ali najviše godinu dana. Predaja zahtjeva za izdavanje urbanističke saglasnosti , sa ostalim dokumentima, predaje se na protokolu u šalter sali Općine Stari Grad. Na osnovu rješenja o urbanističkoj saglasnosti ne mogu se izvoditi nikakvi građevinski radovi.  Slijedeći korak u namjeri građenja je odobrenje za građenje .

 

 

Izvor: starigrad.ba

Bookmark the permalink.

Comments are closed