TEHNIČKA SVOJSTVA BITNA ZA GRAĐEVINU

Sigurnost

Građevina mora biti projektirana i izgrađena na način da se postigne sigurnost građevine u cijelini, kao i u svakom njenom dijelu i elementu.
Sigurnost, u smislu ovog zakona, jeste sposobnost građevine da izdrži sva predviđena djelovanja koja se javljaju pri normalnoj upotrebi, te da sadrži sva bitna tehnička svojstva tokom predviđenog vremena trajanja, a to su:
• mehanička otpornost i stabilnost,
• sigurnost u slučaju požara,
• zaštita od ugrožavanja zdravlja ljudi,
• pristupačnost,
• zaštita korisnika od ozljeda,
• zaštita od buke i vibracija,
• ušteda energije i toplinska zaštita,
• zaštita od štetnog djelovanja okoliša i na okoliš.
Građenjem i korištenjem građevine ne smije se ugroziti sigurnost drugih građevina, stabilnost tla na okolnom zemljištu, prometne površine, komunalne i druge instalacije i dr..

 

Mehanička otpornost i stabilnost

Građevina mora biti projektirana i izgrađena na način da tokom građenja i korištenja predvidiva djelovanja ne prouzroče:
• rušenje građevine ili njenog dijela,
• deformacije nedopuštenog stepena,
• oštećenja građevnog dijela ili opreme uslijed deformacije nosive konstrukcije,
• nesrazmjerno velika oštećenja u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala.

 

Zaštita od požara i eksplozije

Građevina mora biti projektirana i izgrađena da se u slučaju požara:
• očuva nosivost konstrukcije tokom određenog vremena utvrđenog posebnim propisom,
• spriječi širenje vatre i dima unutar građevine,
• spriječi širenje vatre na susjedne objekte,
• omogući da lica mogu neozlijeđena napustiti građevinu, odnosno da se omogući njihovo spašavanje,
• omogući zaštita spasilaca.
Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako, da u slučaju normalnog korištenja, ne može doći do eksplozije.

 

Zaštita života i zdravlja

Građevina mora biti projektirana i izgrađena tako da udovoljava uvjetima zaštite života i zdravlja građana i da ne ugrožava radni i životni okoliš, posebno uslijed:
• oslobađanja opasnih plinova, para i aerosola (zagađivanje zraka),
• opasnih zračenja,
• udara struje,
• atmosferskog pražnjenja,
• mehanički pokretne opreme i dijelova unutar i oko građevine,
• eksplozije,
• zagađivanja voda i tla,
• neodgovarajućeg zbrinjavanja otpada.

 

Uklanjanje arhitektonskih barijera

Građevine sa više stambenih jedinica, javne ustanove, uslužni i privredni objekti, moraju biti projektirane i izgrađene na način koji trajno osigurava nesmetan pristup i kretanje licama sa teškoćama u kretanju, kao i da se tokom njihovog korištenja izbjegnu mogućnosti ozljeda korisnika građevine.
Osnovni uvjeti za osiguranje nesmetanog pristupa i kretanja lica sa teškoćama u kretanju, bit će definirani Pravilnikom o uvjetima za neometano kretanje lica sa teškoćama u kretanju, koji donosi Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okoliša (u daljnjem tekstu : Ministarstvo).
U građevinama za koje je izdata odobrenje za građenje, odnosno izgrađene su prije donošenja ovog zakona, arhitektonske barijere koje onemogućavaju pristup i kretanje licama sa teškoćama u kretanju bit će uklonjene najkasnije u roku od pet godina.
Nalog za uklanjanje arhitektonskih barijera iz prethodnog stava ovog člana daje nadležni organ, odnosno služba uprave na zahtjev lica sa teškoćama u kretanju ili njegovog staratelja, a za uklanjanje barijera, odnosno omogućavanje pristupa građevini i kretanju u građevini licama sa teškoćama u kretanju odgovara vlasnik građevine odnosno investitor.

 

Zaštita od ozljeda

Građevine moraju biti projektirane i izgrađene tako da se tokom korištenja izbjegnu moguće ozljede korisnika koje mogu nastati od poskliznuća, pada, sudara, opekotina i udara struje.

 

Zaštita od buke i vibracija

Građevina mora biti projektirana i izgrađena na način da nivo buke u građevini i njenom okolišu, kao i buka izvana ne prelazi, posebnim propisom određene, dopuštene vrijednosti za tu namjenu.

 

Ušteda energije i toplinska zaštita

Građevina mora biti projektirana i izgrađena u skladu sa tehničkim standardima za termičku obradu, odnosno toplinsku izolaciju.
Građevina i oprema za grijanje i hlađenje unutar građevine moraju biti projektirani i izvedeni na način da, u odnosu na klimatske prilike, potrošnja energije prilikom korištenja bude što niža, da se osigura zadovoljavajući nivo toplote unutar građevine, da se, u skladu sa poznatim dostignućima struke, osigura toplotna reciklaža, odnosno ušteda energije.

 

Zaštita okoliša

Građevina mora biti projektirana, izgrađena i održavana na način da se zaštiti od štetnog djelovanja okoliša, odnosno da se osigura željeni vijek trajanja građevine, kao i da štetno ne djeluje na okoliš.

 

Odstupanje od tehničkih svojstava građevine

U slučaju rekonstrukcije građevine, koju je kao nacionalni spomenik utvrdila Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika, može se odstupiti od nekog od tehničkih svojstava iz ovog poglavlja ukoliko takvo odstupanje ne utiče negativno na život i zdravlje ljudi.
Saglasnost za odstupanje, iz stava 1. ovog člana, daje nadležno tijelo uprave u saradnji s nadležnim organom uprave za poslove kulture.

 

Posebni propisi

Tehnička svojstva bitna za građevinu propisuju se pravilnicima i tehničkim propisima koje donosi Ministarstvo, uz obavezno konsultovanje stručnih organizacija i uvažavanje evropskih standarda, a u skladu s međunarodnim načelima harmonizacije tehničkog zakonodavstva.

 

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed