SUDIONICI U GRAĐENJU

Sudionici u građenju i njihova odgovorna lica su:
• investitor,
• projektant,
• revident,
• izvođač,
• nadzor.
Odnosi između sudionika u građenju, iz stava 1. ovog člana uređuju se ugovorima.

 

Investitor

Investitor, prema ovom zakonu, jeste pravno ili fizičko lice u čije ime i za čiji račun se gradi građevina i vrše drugi zahvati u prostoru.
Projektiranje, kontrolu projekta, građenje i nadzor nad građenjem investitor mora povjeriti pravnim ili fizičkim licama registriranim za obavljanje tih djelatnosti.
Investitor je dužan osigurati stalni nadzor nad građenjem (u daljnjem tekstu: nadzorno tijelo).
Investitor koji gradi u svoje ime, a za račun nepoznatog kupca (stanovi i druge građevine za tržište) mora nadzor povjeriti drugom pravnom licu registriranom za nadzor.
Kada je investitor fizičko lice koje gradi za svoje potrebe stambenu zgradu do 150m2 građevine, iz člana 34. stav 2. ovog zakona, može sam projektirati i provoditi nadzor ako ispunjava uvjete da ima najmanje srednju stručnu spremu tehničke struke sa tri godine radnog iskustva na poslovima projektiranja i uvjete propisane članom 19. stav 9. i članom 20. stav 4. ovog zakona.
Investitor je dužan prijaviti početak građenja nadležnom organu uprave za poslove građevinarstva najkasnije osam dana prije početka radova.
U slučaju prekida radova investitor je dužan poduzeti mjere osiguranja građevine i susjednih građevina i površina.
Ako se u toku građenja promijeni investitor o nastaloj promjeni novi investitor mora obavijestiti nadležni organ uprave za poslove građevinarstva u roku od osam dana od dana nastale promjene.

 

Projektant

Projektant, prema ovom zakonu, može biti pravno ili fizičko lice registrirano za obavljanje poslova projektiranja.
Projektiranjem građevina i drugih zahvata u prostoru može se baviti pravno lice, registrirano za tu djelatnost, ako pored općih uvjeta ispunjava i uvjet da u radnom odnosu ima najmanje po jednog diplomiranog inžinjera, sa položenim stručnim ispitom i pet godina radnog iskustva, odgovarajuće struke za svaku vrstu projekta koji radi (arhitektonski, građevinski, mašinski, tehnološki, elektro itd.).
Pravno lice iz stava 2. ovog člana, koje nema zaposlene projektante, za svaku vrstu projekta koji radi mora osigurati angažiranje projektanata, diplomiranih inžinjera sa stručnim ispitom i odgovarajućim stažom, sklapanjem poslovnih ugovora sa fizičkim ili pravnim licima registriranim za obavljanje djelatnosti projektiranja (svi poslovni ugovori su obavezno u prilogu osnovnog ugovora o projektiranju).
Projektant, diplomirani inžinjer sa položenim stručnim ispitom, koji je registrirao djelatnost projektiranja u svojstvu fizičkog lica za pružanje konsultantskih usluga može, po osnovu sklopljenih poslovnih ugovora sa pravnim licima registriranim za projektiranje, obavljati poslove projektiranja iz oblasti za koju ima visoku stručnu spremu i položen stručni ispit.
Pravno lice koje projektira imenuje jednog ili više projektanata koji su odgovorni da projekti koje projektuju zadovoljavaju uvjete iz ovog zakona, posebnih zakona i propisa donesenih na osnovu zakona, tehničke normative i pravila struke.
Ako u izradi glavnog projekta, izvedbenog projekta ili projekta uklanjanja građevine sudjeluje više projektanata, pravno lice kojem je povjerena izrada projekta imenuje projektanta voditelja.
Projektant voditelj odgovoran je za kompletnost projektne dokumentacije i međusobnu usklađenost projekta.
Projektant voditelj može biti istovremeno i projektant određene vrste projekta.
Ako u izradi projektne dokumentacije sudjeluju dva ili više pravnih lica investitor je dužan imenovati koordinatora projekta, odnosno odrediti lice koje će imenovati tog koordinatora.
Na koordinatora projekta odgovarajuće se primjenjuju odredbe iz stava 7. ovog člana.
Pravno lice je dužno osigurati kontrolu projekta po svim tačkama predviđenim u članu 27. ovog zakona.

 

Izvođač

Građenjem odnosno izvođenjem radova na građevini, prema ovom zakonu, može se baviti pravno ili fizičko lice registrirano za obavljanje te djelatnosti (u daljnjem tekstu: izvođač).
Građenjem građevina i drugim zahvatima u prostoru mogu se baviti pravna lica registrirana za obavljanje te djelatnosti ako, pored općih uvjeta ispunjava i uvjet da u stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom imaju najmanje jednog diplomiranog inžinjera sa najmanje pet godina radnog iskustva i položenim stručnim ispitom.
Ako u građenju sudjeluju dva ili više izvođača investitor je dužan imenovati glavnog izvođača odgovornog za međusobno usklađivanje radova.
Izvođač je dužan:
• graditi u skladu s građevinskom dozvolom i ovim zakonom,
• radove izvoditi tako da tehnička svojstva građevine odgovaraju zahtjevima iz poglavlja II ovog zakona,
• ugraditi materijale, opremu i proizvode u skladu s poglavljem III ovog zakona,
• osigurati dokaze o kvalitetu radova i ugrađenih proizvoda i opreme prema odredbama ovog zakona i zahtjevima iz projekta,
• poduzeti mjere za sigurnost građevine,
• u toku građenja voditi građevinski dnevnik i građevinsku knjigu.
Izvođač iz stava 1. ovog člana imenuje voditelja građenja, a u slučaju da izvodi samo pojedine radove imenuje voditelja tih radova. Voditelj građenja odnosno voditelj radova odgovoran je za provedbu stava 4. ovog člana.
Voditelj građenja i voditelj pojedinih radova mora biti diplomirani inžinjer ili inžinjer s tri godine radnog iskustva na poslovima građenja i položenim stručnim ispitom.
Iznimno od odredbi prethodnog stava, voditelj građenja za stambenu kuću korisne površine do 150m2 može biti lice sa odgovarajućom srednjom stručnom spremom i pet godina radnog iskustva na poslovima građenja i položenim stručnim ispitom.

 

Nadzor nad građenjem

Nadzor nad građenjem u ime investitora, prema ovom zakonu, može obavljati samo pravno lice registrirano za poslove građenja koje ima u radnom odnosu zaposleno najmanje po jednog diplomiranog inžinjera sa pet godina radnog staža i položenim stručnim ispitom za svaku vrstu radova za koje obavlja nadzor (građevinski, mašinski, elektro itd.).
Pravno lice iz stava 1. ovog člana, koje nema zaposlene diplomirane inžinjere za sve vrste radova za koje obavlja nadzor, mora osigurati angažiranje diplomiranih inžinjera sa pet godina radnog iskustva i položenim stručnim ispitom sklapanjem poslovnih ugovora sa pravnim ili fizičkim licima registriranim za projektiranje i građenje.
Ovisno o složenosti objekta pravno lice koje obavlja nadzor nad građenjem, u ime investitora, može formirati nadzorni tim i imenovati koordinatora. Koordinator se imenuje iz reda nadzornih inžinjera i odgovoran je za usklađivanje rada tima i pojednih faza objekta ili dijelova objekta.
Akt o imenovanju nadzornog tima i koordinatora pravno lice je dužno dostaviti nadležnom organu uprave za poslove građevinarstva.
Kada je investitor fizičko lice koje ne ispunjava propisane uvjete za vršenje nadzora nad građenjem iz člana 34. stav 2. i člana 19. stav 5. ovog zakona, za obavljanje nadzora nad građenjem može biti imenovano lice odgovarajuće srednje stručne spreme sa pet godina radnog iskustva na poslovima građenja ili nadzora i položenim stručnim ispitom.
U provođenju nadzora nadzorni inžinjer dužan je:
• utvrditi usklađenost iskolčenja građevine s elaboratom o iskolčenju građevine i projektom,
• provjeriti i utvrditi da se gradi u skladu s građevinskom dozvolom, tehničkom dokumentacijom i ovim zakonom,
• provjeriti i utvrditi da je kvalitet radova, ugrađenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima projekta, te da je taj kvalitet dokazan propisanim ispitivanjima i dokumentima,
• potvrditi urednost izvođenja radova potpisivanjem građevinskog dnevnika, kontrolirati građevinsku knjigu i sve eventualne promjenjene okolnosti u tehničkoj dokumentaciji.

 

Revident projekta

Kontrolu projekta može obavljati samo diplomirani inžinjer s najmanje pet godina radnog iskustva u struci i položenim stručnim ispitom, zaposlen kod pravnog lica registriranog za obavljanje poslova projektiranja ili građenja koje ga ovlašćuje za reviziju određene faze ili dijela glavnog projekta (u daljnjem tekstu: revident).
Pravno lice iz stava 1. ovog člana dužno je imenovati odgovornog revidenta koji je odgovaran za koordinaciju kontrole pojednih faza ili dijelova glavnog, odnosno izvedbenog projekta.
Odgovorni revident iz stava 2. ovog člana organizira izradu zbirnog izvještaja o kontroli ukupne projektne dokumentacije na osnovu pojedinačnih izvještaja o kontroli pojedinih faza ili dijelova projekta koji se prilažu uz zbirni izvještaj.
Odgovorni revident dužan je izvršiti kontrolu projekta sa stanovišta svih uvjeta predviđenih u članu 26. ovog zakona.
Reviziji projekata podliježu svi glavni i izvedbeni projekti stambenih objekata sa više od dvije stambene jedinice, javnih objekata, uslužnih i privrednih objekata, kao i projekti za koje odobrenje za građenje izdaje Ministarstvo.

 

Stručni ispit

Inžinjeri raznih specijalnosti koji obavljaju poslove projektiranja, revizije projekta, građenja, nadzora nad građenjem i održavanja građevine moraju imati položen stručni ispit.
Doktori nauka i magistri oslobađaju se stručnog dijela ispita za naučnu i stručnu oblast u koju spadaju njihovi magistarski i doktorski radovi.
Program, uvjete i način polaganja stručnog ispita utvrdit će ministar Federalnog ministarstva prostornog uređenja i okoliša u saradnji sa resornim ministarstvima posebnim propisom.
U cilju osiguranja stručnog i naučnog pristupa projektiranju, izvođenju radova građenja i nadzorom nad građenjem, obrazovanju i usavršavanju kadrova, razmjeni iskustava, praćenju i primjeni svjetskih kretanja u oblasti projektiranja i građenja, te primjeni dogovorenih kriterija, stručni radnici koji obavljaju navedene poslove mogu osnivati strukovne komore. Osnivanje i rad komore uređuje se posebnim propisom.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed