ŠTA JE MALTER?

Malter je smjesa veziva, agregata i vode. U sastav maltera mogu da uđu i razni dodaci, koji služe za poboljšavanje osobina maltera (povećanje otpornosti na mraz, povećanje vodonepropustljivosti, povećenja čvrstoće, produžavanje ili smanjivanje vremena vezivanja i slično). Najčešće se koriste za zidanje i malterisanje, mada mogu da se upotrebe i za spajanje gotovih elemenata, za izradu košuljica i podloga na podovima, za oblaganje zidova pločama, za zatvaranje spojnica, za zaptivanje kablova kod prednapregnutih elemenata, kao i za popunjavanje šupljina i pukotina. Malteri se dele na proste, koji sadrže samo jedno vezivo (po kojem i dobijaju naziv) i na složene koji se sastoje od dva ili više veziva.

 
 

Veziva mogu biti neorganskog tj. mineralnog porijekla i organskog porijekla. Najčešće korišćena veziva za spravljanje maltera su cement, kreč i gips, mada mogu da se koriste i glina, bitumen i sintetičke smole. Takođe se mogu kupiti i tzv. veziva za malterisanje i zidanje koja predstavljaju mješavinu veziva i raznih dodataka.

Agregati isto mogu biti neorganskog ili organskog porijekla. Najčešći agregat je prirodni i vještački pesak, ali se koriste i leteći pepeo, ekspandirana glina i zgura, drvena strugotina, itd. Agregat je ispuna maltera i predstavlja inertan materijal (ne reaguje sa drugim materijalima), i pošto je jeftiniji od veziva on takođe smanjuje cijenu koštanja kubika maltera. To je prva uloga agregata, a druga je da u pravilnoj kombinaciji sa vezivom poboljša određena svojstva maltera, kao npr. da sprječi pojavu pukotina ili da poboljša termo-izolaciona ili vatrostalna svojstva. Najbolje je koristi rječni pijesak. On mora biti čist i oštrih ivica. Najštetnije primese su glinovite primese i one ne smiju preći 5% od mase pijeska. Za zidanje i osnovni sloj malterisanja koristi se pijesak sa zrnom krupnoće do 4mm, a za završni sloj malterisanja do 2mm. Veličina zrna pijeska treba da je mješovita, tj. treba da ima određeni procenat krupnih i sitnih zrna.

Uloga vode je da obezbjedi sredinu za aktiviranje veziva, i da bi se dobila mješavina koja će biti obradiva i lako ugradiva. Količina vode treba da je što manja ali sa druge strane dovoljna da obezbjedi ugradljivost. Voda mora da je čista i da je bez organskih primjesa, te se zato dozvoljava upotreba vode za piće bez prethodnih ispitivanja. Ostale vode, izuzev eventualno rječne, se moraju ispitati. Izuzetno nepodesne su morska i močvarna voda.

Osobine maltera zavise od veziva, ispune i količine vode, i zato izbor sastavnih materijala zavisi od potreba.

Bookmark the permalink.

Comments are closed