SIPOREKS

Siporeks je gas-beton koji spada u grupu lakih sitnozrnih betona. Drugi nazivi za gas-beton su: ćelijasti, peno ili poro-beton. Laki betoni imaju manju težinu po jedinici zapremine od klasičnih betona. Zapreminska težina im je obično manja od 1900 kg/m³. Koristeći hemikalije u betonu se stvara gas, koji se širi i obrazuje pore. Za stvaranje gasa se najčešće koristi aluminijumski prah u vidu fine koloidne prašine. Od ovog lakog betona se prave blokovi, koji se najčešće koriste kod polumontažne gradnje građevinskih objekata. Siporeks je fabrički naziv za proizvod, međutim pošto je Ytong kupio siporeks, danas se proizvod naziva Ytong blok.

 
 

Za izradu siporeks blokova koristi se kvalitetan portland cement i sitan kvarcni pesak. U procesu proizvodnje kvarcni pesak sa vodom se melje do krupnoće zrna 0.1mm. Nakon toga, dodaje se cement i ostale hemikalije u smjesu, koja se zatim miješa i izliva u unaprijed pripremljenje kalupe. Mješavina ostaje u kalupima oko 6 sati, tokom kojih hemikalije stvaraju gas – vodonik koji stvara pore. Posle ovoga, vrši se mašinsko siječenje betona u blokove određenog oblika. Takođe mogu se praviti i drugačiji oblici, kao što su zidni, podni, krovni i fasadni paneli. Ovi elementi se zatim stavljaju u autoklave, u kojima se izlažu velikom pritisku i temperaturi. Pritisak iznosi oko 10 atmosfera, a temperatura oko 180°C. Blokovi u autoklavima ostaju 10 do 15 sati, i u toku tog vremena odigrava se proces vezivanja i očvršćavanja betona.

Siporeks elementi mogu biti nearmirani i armirani. Armirani siporeks elementi se prave tako što se u kalupe postavlja armatura, a zatim se sipa mješavina. Armatura se mora zaštiti od agresivnih uticaja hemikalija u betonu i uticaja spoljašnje sredine, koji je izražen kod gas-betona zbog pora. Zaštita armature se radi pomoću zaštitnih antikorozivnih premaza.

OSOBINE SIPOREKSA

Zbog zatvorenih pora siporeks ima dobru otpornost na mraz i dobra termoizolaciona svojstva. Zapreminska težina je između 400 i 700kg/m³. Veća težina znači bolje mehaničke karakteristike (npr. čvrstoća na pritisak), ali je slabija termička izolacija, i obrnuto.

 
 

Koeficijent toplotne provodljivosti siporeksa je oko λ=0.14W/mK, a običnog betona je oko λ=2.3W/mK, što znači da je u pogledu termoizolacionih osobina siporeks bolji izolator oko 16 puta. Koeficijent pune opeke je oko λ=0.76W/mK, te je bolji i od nje i to oko 5 puta. Zbog ovoga se preko zida od ovih blokova ne stavlja dodatna izolacija (stiropor ili mineralna vuna). Siporeks blokovi su takođe otporni na dejstvo požara.

Dodatna prednost ovih blokova je to što se veoma lako obrađuju, i to alatima za drvo. Obrada se vrši jednostavnim alatom, kao što je pila, sekira, bušilica i slično. Provođenje raznih instalacija kroz ove blokove je jednostavno. Zidanje se vrši rjeđe sa produžnim malterom razmere 1:2:10 ili 1:3:9. Obično se koriste specijalni malteri, koji se nanose u tankom sloju oko 3mm. Zidanje se odvija brže nego zidanje opekom, pošto su blokovi većih dimenzija.

Bookmark the permalink.

Comments are closed