POSTUPAK NOSTRIFIKACIJE

Član 36.

Izvještaj o nostrifikaciji

Ovlašteno pravno lice u postupku nostrifikacije izrađuje izvještaj o nostrifikaciji koji sadrži potvrdu o nostrifikaciji, a po potrebi i dokumente iz stava 2. i 3. ovog člana.
Ako se u projektu, izrađenom u inozemstvu, primjenjuju odredbe inostranih propisa i/ili normi, ovlašteno pravno lice mora navesti i odgovarajuće bosanskohercegovačke norme i/ili norme.
Ako bosanskohercegovačkih propisa i/ili normi nema, ovlašteno pravno lice u izvještaju o nostrifikaciji mora priložiti upotrebljene inostrane propise i/ili norme kao i njihov prevod na bosanski, hrvatski ili srpski jezik.
Izvještaj o nostrifikaciji je sastavni dio projekta.
Ovlašteno pravno lice, koje je izvršilo nostrifikaciju projekta, može izvršiti kontrolu ili dopune istog.

Član 37.

Potvrda o nostrifikaciji

Potvrda o nostrifikaciji jest isprava kojom se potvrđuje daje projekt izrađen u inostranstvu usklađen sa Zakonom i bosanskohercegovačkim propisima iz područja graditeljstva.

Potvrda o nostrifikaciji sadrži:

– naziv i adresu pravnog lica s priloženim dokazom o registraciji za projektiranje,
– ime ovlaštenog arhitekta, imena i stručni naziv diplomiranih inženjera, uposlenih u pravnom licu koje vrši nostrifikaciju, s priloženim dokazom o ispunjavanju uslova iz člana 34. ove Uredbe,
– klasifikacijsku oznaku, protokolarni broj i datum izdavanja ovlaštenja za nostrifikaciju,
– ime, odnosno naziv i adresu investitora,
– ime, odnosno naziv i adresu projektanta,
– naziv, vrstu i lokaciju građevine te ostale oznake, važne za njenu identifikaciju,
– popis svih sastavnih dijelova projekta koji je nostrificiran,
– popis dokumenata iz čl. 36. stava 2. i 3. ove Uredbe,
– izjavu ovlaštenog pravnog lica koja glasi: “Ovaj projekt je usaglašen s odredbama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH i bosanskohercegovačkim propisima iz područja graditeljstva”,
– klasifikacijsku oznaku, protokolarni broj i datum izdavanja potvrde o nostrifikaciji,
– potpis i pečat ovlaštenog arhitekta kao i potpisi svih inženjera i prevodilaca koji su učestvovali u postupku nostrifikacije,
– potpis ovlaštenika i pečat ovlaštenog pravnog lica koje vrši nostrifikaciju.

Član 38.

Način ovjere projekta

Nostrificirani projekt ovjerava ovlašteno pravno lice štambiljem koji se utiskuje na naslovnu stranu ili prvu unutarnju stranu svakog zapečaćenog dijela projekta.

Član 39.

Štambilj za ovjeru nostrificiranog projekta

Štambilj vel. 130×75 mm za ovjeru nostrificiranog projekta prema obrascu u prilogu sadrži:

– izjavu da je projekt nostrificiran u skladu sa Zakonom o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH i posebnim propisima,
izjavu daje projekt nostrificiran (u skladu sa Zakonom o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH i posebnim propisima),
– naziv pravnog lica registriranog za projektiranje koje je izdalo potvrdu o nostrifikaciji,
– broj, mjesto i datum,
– pečat i potpis pravnog lica koje je obavilo nostrifikaciju.

—————————————————————————————————————————————-
OVAJ PROJEKT JE NOSTRIFICIRAN U SKLADU SA ZAKONOM O PROSTORNOM
PLANIRANJU l KORIŠTENJU ZEMLJiŠTA NA NIVOU
FEDERACIJE BOSNE l HERCEGOVINE
l POSEBNIM PROPISIMA
———————————————————————
naziv pravnog lica koje je izvršilo nostrifikaciju

IZDAJE POTVRDU O NOSTRIFIKACIJI PROJEKTA

——————————————————————–
Naziv projekta koji je nostrificiran

broj: ______________________________________
mjesto i datum: _____________________________
pečat i potpis pravnog lica:_____________________

—————————————————————————————————————————————-
Štambilj iz stava 1. ovog člana ovlašteno lice na osnovu ovlaštenja na nostrifikaciju naručuje od lica, ovlaštenog za izradu štambilja.
Štambilj iz stava 1. ovog člana predat će se Ministarstvu prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) radi njegovog komisijskog uništenja u slučaju:

1. oštećenja štambilja,
2. prestanka važenja ovlaštenja za nostrifikaciju,
3. oduzimanja ovlaštenja za nostrifikaciju,
4. prestanka rada ovlaštene osobe.

Član 40.

Knjiga obavljenih nostrifikacija

Ovlašteno pravno lice dužno je voditi Knjigu obavljenih nostrifikacija na način propisan Uredbom o kancelarijskom poslovanju organa uprave i službi za upravu u Federaciji Bosne i Hercegovine “Službene novine Federacije BiH”, broj 20/98).

Član 41.

Naknada za izvršenu nostrifikaciju

Naknadu za izvršenu nostrifikaciju projekta će odrediti federalni ministar posebnim aktom.

Član 42.

Ovlaštenja za nostrifikaciju prema području projektovanja

Ovlaštenja za nostrifikaciju daju se za slijedeća područja projektovanja:

1. arhitektonsko (za arhitektonske projekte građevina, projekte unutrašnjeg uređenja građevina i projekte vanjskog uređenja),
2. građevinsko (za građevinske projekte temeljenja i konstrukcija visokogradnje kao i niskogradnje te za ostale građevinske projekte),
3. hidroinstalacija (za projekte vodovoda i kanalizacije u visokogradnji, za vanjski vodovod i kanalizaciju, za projekte u vodogradnji),
4. elektroenergetike (za projekte elektroinstalacija u građevinama, projekte građevina elektroenergetike, projekte za informacijsku i telekomunikacijsku tehniku).
5. mašinsko (za projekte energetskih građevina, projekte skladištenja i prijenosa plinovitih i tekućih tvari, projekte mašinskih instalacija grijanja, ventilacije i klimatizacije, rashladnu tehniku i obradu vode, projekte procesnih i ostalih postrojenja).

Član 43.

Uslovi za davanje ovlaštenja za nostrifikaciju

Ovlaštenje za nostrifikaciju za jedno ili više područja projektiranja daje se pravnom licu, registriranom za projektiranje, koje ima uposlene ovlaštene arhitekte, odnosno ovlaštene inženjere odgovarajuće struke s najmanje deset godina radnog iskustva u struci i koji su projektirali složene građevine.

Član 44.

Zahtjev za davanje i produženje ovlaštenja za nostrifikaciju

Zahtjev za davanje ili produženje ovlaštenja za nostrifikaciju pravno lice podnosi Ministarstvu.
Zahtjevu za davanje ovlaštenja za nostrifikaciju prilažu se:

1. dokaz o upisu pravnog lica u sudski registar,
2. popis značajnih projekata koji su izrađeni u pravnom licu,
3. popis uposlenih ovlaštenih projektanata s popisom značajnih projekta i radova u čijoj su izradi učestvovali i
4. dokaz o podmirenim troškovima postupka.

Pravno lice može zahtjevu za davanje ovlaštenja za nostrifikaciju priložiti i drugu dokumentaciju za koju smatra da predstavlja značajan doprinos tehničkoj struci.
Zahtjevu za produženje ovlaštenja za nostrifikaciju prilažu se podaci o obavljenim nostrifikacijama, podaci o promjenama koje su nastale tokom važenja ovlaštenja i dokaz o podmirenim troškovima postupka.

Član 45.

Davanje, važenje, produženje i oduzimanje ovlaštenja za nostrifikaciju

Ovlaštenje za nostrifikaciju daje, produžuje i oduzima Federalno ministarstvo prostornog uređenja (u daljnjem tekstu: ministarstvo) na osnovu mišljenja Stručnog odbora za poslove nostrifikacije.
Ovlaštenje za nostrifikaciju kao i rješenje o produženju, oduzimanju ovlaštenju i odbijanju zahtjeva za davanje ovlaštenja su upravni akti protiv kojih žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.
Ovlaštenje za nostrifikaciju vrijedi 5 godina, a na zahtjev ovlaštene pravnog lica može se produžiti.
Ovlaštenje za nostrifikaciju trajno će se oduzeti:

1. ako ovlašteno pravno lice u obavljanju poslova nostrifikacije postupa protivno bosanskohercegovačkim propisima,
2. ako se naknadno utvrdi da podaci na osnovu kojih je dato ovlaštenje nisu istiniti,
3. ako se naknadno promijene podaci na osnovu kojih je dato ovlaštenje.

Član 46.

Stručni odbor za nostrifikaciju

Radi obavljanja radnji u postupku davanja, produživanja, odnosno oduzimanja ovlaštenja za nostrifikaciju te praćenja rada na nostrifikaciji projekata ministar osniva Stručni odbor za poslove nostrifikacije (u daljnjem tekstu: Odbor) te imenuje sedam članova i predsjednika Odbora na rok od 5 godina.
Izbor članova Odbora se vrši iz redova eksperata – diplomiranih inženjera s najmanje deset godina radnog iskustva na projektiranju s položenim stručnim ispitom za bitne dijelove projekta iz člana 12. stav 4. ove Uredbe.
Način rada Odbora utvrdiće se Poslovnikom kojeg donosi Odbor većinom glasova svih članova, uz saglasnost ministra.
Administrativno-tehničke i finansijske poslove Odbora obavlja Ministarstvo.
Članovi i predsjednik Odbora imaju pravo na naknadu troškova nastalih u vezi s radom u Odboru te pravo na nagradu za svoj rad, koju određuje ministar.

Član 47.

Troškovi postupka

Troškove postupka davanja ovlaštenja za nostrifikaciju projekta snosi podnosilac zahtjeva.
Visinu troškova postupka odrediti će federalni ministar posebnim aktom.

 

Izvor: fbihvlada.gov.ba

Bookmark the permalink.

Comments are closed