Odobrenje za građenje je potrebno za:

  • rekonstrukciju
  • dogradnju
  • nadziđivanje
  • promjenu namjene građevine
  • konzervaciju građevine
Rekonstrukcija :

Rekonstrukcija građevine podrazumijeva radove kojima se mijenjaju konstruktivni elementi koji mogu biti od uticaja na stabilnost građevine ili njenih dijelova, kojima se uvode nove instalacije i ugrađuje nova oprema u građevinu, mijenja namjena i vanjski izgled građevine kao i kojima se mijenjaju uvjeti , po kojima je, na osnovu odobrenja za građenje izgrađena građevina.Zamjena instalacija i opreme ako se izvodi prema uvjetima utvrđenim u odobrenju za građenje ne smatra se rekonstrukcijom.Pod rekonstrukcijom građevine podrazumijevaju se i radovi kojima se građevina , čije je oštećenje nastalo zbog starosti građevine ili kao posljedica elementarnih nepogoda ,prirodnih ili tehničkih katastrofa i ratnih djelovanja i prelazi 60 % oštećenja , dovodi u stanje koje je imala prije oštećenja. Za radove rekonstrukcije na građevinama graditeljskog naslijeđa može se donijeti urbanistička saglasnost pod uvjetom da investitor prethodno pribavi saglasnost Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa sa uvjetima za izradu projekata za izvođenje.

Dogradnja:

Dogradnja podrazumijeva proširenje postojeće građevine kojom se zauzima zemljište ili prostor u odnosu na tu građevinu i ako dograđeni dio ne prelazi 50% površine postojeće građevine, te čini građevinu i funkcionalnu cjelinu građevine uz koju se dograđuje.

Nadziđivanje:

Nadziđivanje podrazumijeva izgradnju jedne ili više etaža kao i preuređenje krovišta odnosno potkrovlja na postojećim građevinama kojima se dobija novi stambeni ili poslovni prostor.

Promjena namjene građevine:

Podrazumijeva pretvaranje stambenog u poslovni prostor , odnosno poslovnog u stambeni prostor, kao i promjena djelatnosti u poslovnom prostoru ,ako takva promjena bitno mijenja uvjete korištenja te građevine, okolnih građevina i prostora,odvijanje prometa i uvjete očuvanja okoliša.

Konzervacija građevine:

Podrazumijeva radove kojima se oštećenja ili nedovršena građevina zaštićuje od daljeg propadanja, a do sticanja uvjeta za njenu sanaciju,rekonstrukciju ili dovršenje radova na nezavršenoj građevini.

Sanacija:

Podrazumijeva radove na oštećenim građevinama kojima se građevina dovodi u stanje prije oštećenja (elementarne nepogode,ratna dejstva, tehničke katastrofe).Sanacijom oštećenih građevina graditeljskog naslijeđa podrazumijeva se provođenje privremenih ili trajnih mjera ,zaštite od daljeg propadanja građevine uslijed nastalih oštećenja. Za sanaciju oštećenih građevina graditeljskog naslijeđa donosi se urbanistička saglasnost i odobrenje za građenje , uz prethodno pribavljenu saglasnost Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa .

Uklanjanje građevine :

Podrazumijeva rušenje i demontažu građevine ili dijela građevine , koja zbog fizičke dotrajalosti ili većih oštećenja elmentarnim nepogodama ,prirodnim i tehničkim katastrofama i ratnim djelovanjima ne mogu dalje služiti svojoj namjeni i predstavljaju opasnost po život i zdravlje ljudi, po okolne građevine i saobraćaj,itd.

Privremena (pomoćna građevina):

To je građevina izgrađena ili postavljena privremeno na određenoj lokaciji za potrebe gradilišta.Izgradnja ili postavljanje privremene (pomoćne ) građevine odobrava se donošenjem rješenja-dozvole za izgradnju ili postavljanje privremene (pomoćne )građevine.Ukoliko investitor ne izvrši ovu obavezu ,Općinski Načelnik donijet će rješenje o uklanjanju privremene (pomoćne) građevine na teret investitora.

Odobrenje za građenje nije potrebno :

Za radove tekućeg održavanja nije potrebna dozvola a oni podrazumijevaju radove koji ne utiču na konstrukciju građevine, okoliša , na njenu promjenu dimenzija ili vanjski izgled (manji popravci,malterisanje, bojenje fasada i njihovo dovođenje u prvobitno stanje,zamjena i bojenje građevinske stolarije, ustakljavanje postojećih otvora,izrada pokrova i manjih dijelova krovne konstrukcije,zidanje pregradnih zidova ,zamjena i opravka oštećenih instalacija,zidanje porušenih dimnjaka i slično) . Radovi tekućeg održavanja na građevinama koje predstavljaju zaštićena dobra graditeljskog naslijeđa i građevinama sagrađenim prije 1918. godine , mogu se izvoditi na osnovu Idejnog projekta na koji je pribavljena saglasnost Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa i uvjeta za izvođenje radova. Za ove radove se donosi urbanistička saglasnost i odobrenje za građenje.

Građevine za koje se ne može izdati urbanistička saglasnost i odobrenje za građenje

Urbanistička saglasnost i odobrenje za građenje ne mogu se izdati za građevine koje su izgrađene suprotno važećem Planu, koje su izgrađene u zaštitnim infrastrukturnim pojasevima i zaštićenim područjima koja predstavljaju rezervisane površine ili površine na kojima je utvrđena namjena od javnog interesa za prostorni razvoj Kantona, Grada,Općine, u zonama zaštićenog tla, na ugroženom području, na historijskom području, području graditeljskog naslijeđa i drugim područjima utvrđenim posebnim uputstvom.

 

Izvor: starigrad.ba

Bookmark the permalink.

Comments are closed