I OPĆE ODREDBE i II VRSTE INVESTICIONO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Član 1. Ovom Uredbom utvrđuju se vrsta, sadržaj, označavanje i čuvanje, kontrola i nostrifikacija investiciono-tehničke dokumentacije investicionih objekata.   II VRSTE INVESTICIONO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE Član 2. Investiciono-tehnička dokumentacija je skup projekata i elaborata u kojima se tehnički razrađuje tehnološko-proizvodna, odnosno eksploataciona koncepcija investicionog objekta i daju tehnička rješenja za njegovu izgradnju. … Nastavak…

XII – ELEKTRONSKO VOĐENJE ZEMLJIŠNE KNJIGE

Članak 81. Elektronsko vođenje zemljišne knjige (1) Zemljišnu knjigu treba, što je prije moguće, voditi u elektronskoj formi. (2) Elektronski način vođenja zemljišne knjige uređuje se posebnim pravilnikom koji donosi ministar pravosuđa u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. (3) Mora biti osigurano: 1) pridržavanje … Nastavak…

XI – UVID U ZEMLJIŠNU KNJIGU I IZDAVANJE IZVODA

Članak 77. Uvid u zemljišnu knjigu Uvid u zemljišne knjige, pripadajuće akte, isprave i pomoćne isprave je slobodan uz prisustvo službene osobe iz zemljišnoknjižnog ureda, ako posebnim zakonom za pojedine podatke nije drukčije određeno. Članak 78. Pravo na izvode zemljišnoknjižnih uložaka (1) Svaka osoba, sukladno članku 77. ovog zakona, može … Nastavak…

X – ŽALBE-ZEMLJIŠNE KNJIGE

Članak 76. Žalbe protiv odluke ili radnje zemljišnoknjižnog referenta (1) Protiv odluke zemljnišnoknjižnog referenta, osim u slučajevima pogrešnog upisa, iz članka 60. st. 1. i 2. ovog zakona zainteresirana osoba može kod nadležnog suda uložiti žalbu u roku od 15 dana. Rok počinje teći od dana prijema prepisa odluke ili … Nastavak…

IX – ZATVARANJE ZEMLJIŠNE KNJIGE

Članak 73. Osnovi za zatvaranje zemljišnoknjižnog uloška (1) Zemljišnoknjižni uložak se zatvara: 1) kod pripisa zemljišnoknjižnog tijela drugom zemljišnoknjižnom tijelu; 2) kod promjene katastarske općine; 3) ako se zemljišnoknjižno tijelo na terenu ne može dokazati; 4) u drugim zakonom određenim slučajevima. (2) U slučaju promjene iz točke 2. ovog članka … Nastavak…

VII – ZABILJEŽBA U SVEZI S TOČNOŠĆU I ISPRAVKOM UPISA U ZEMLJIŠNOJ KNJIZI

Članak 60. Neispravan upis (1) Ukoliko se ispostavi da je upis u zemljišnoknjižnom ulošku neispravan, zbog odgovornosti zemljišnoknjižnog ureda, tada će zemljišnoknjižni ured neodložno upisati zabilježbu pored pogrešnog upisa u datom zemljišnoknjižnom ulošku. (2) Ukoliko se ispostavi da je upis u zemljišnoknjižnom ulošku neispravan iz drugih razloga osim navedenih u … Nastavak…

VI – DIOBA, OTPIS I PRIPIS U ZEMLJIŠNOJ KNJIZI

Članak 56. Promjena sastava zemljišnoknjižnog tijela (1) Sastav zemljišnoknjižnog tijela mijenja se zemljišno- knjižnom diobom, otpisom i pripisom. (2) Prilikom otpisa uspostavlja se novi zemljišnoknjižni uložak, ukoliko pripis nije izvršen u neki već postojeći zemljišnoknjižni uložak. U dosadašnjem zemljišno- knjižnom ulošku navodi se preostala površina zemljišnoknjižnog tijela kao posljedica podjele … Nastavak…

V – UPISI U ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ULOŽAK

Članak 48. Sadržaj upisa Upis u zemljišnoknjižni uložak sadrži: 1) datum upisa; 2) tekst upisa; 3) potpis zemljišnoknjižnog referenta koji je donio rješenje o upisu. Članak 49. Tekst upisa Tekst upisa sadrži: 1) uputu na isprave i dokumenta na osnovu kojih se sadržaj stvarnog prava preciznije dokazuje; 2) sadržaj upisanog … Nastavak…

IV – POSTUPAK UPISA U ZEMLJIŠNU KNJIGU

Članak 31. Rješenje o upisu Upis se vrši na osnovu rješenja o upisu, koje donosi zemljišnoknjižni referent. Rješenje o upisu se odnosi na zahtjev za upis, koji je podnesen sukladno članku 3. stavak 1. ovog zakona. Članak 32. Jezik upisa u zemljišnu knjigu Zemljišna knjiga se vodi na jednom od … Nastavak…

III – PRAVA KOJA SE UPISUJU U ZEMLJIŠNU KNJIGU

Članak 28. Prava koja se upisuju u zemljišnu knjigu (1) U zemljišnu knjigu upisuju se sljedeća prava: 1) vlasništvo, suvlasništvo i zajedničko vlasništvo, 2) hipoteka i zemljišni dug, 3) sudsko založno pravo, nadzaložno pravo, 4) pravo dugoročnog najma i zakupa, pravo preče kupovine i pravo otkupa, 5) stvarne služnosti, 6) … Nastavak…

II – SADRŽAJ ZEMLJIŠNE KNJIGE

Članak 15. Sastav zemljišne knjige Zemljišna knjiga se sastoji od glavne zemljišne knjige, zbirke isprava i pomoćnih registara. Glavna zemljišna knjiga se sastoji od zemljišnoknjižnih uložaka. Glavna zemljišna knjiga se vodi za jednu katastarsku općinu. Članak 16. Zemljišnoknjižni uložak (1) Upisi se vrše u zemljišnoknjižni uložak. (2) U zemljišnoknjižni uložak … Nastavak…

XII – ZAKLONI

Član 130. Kao zaklon za zaštitu stanovništva od ratnih dejstava smatra se djelimično zatvoren prostor, koji je izgrađen ili prilagođen tako da po svom funkcionalnom rješenju, konstrukciji i oblikovanju pruža ograničenu zaštitu od ratnih dejstava. Član 131. Zakloni, zavisno od mjesta na kome se grade, mogu biti: 1) samostalni zakloni … Nastavak…

XI – ELEKTROENERGETSKE I KOMUNIKACIJSKE INSTALACIJE I UREĐAJI U SKLONIŠTU

1. Instalacije u skloništu Član 118. Skloništa moraju da imaju instalacije za: 1) osnovnu rasvjetu; 2) rezervno osvjetljenje; 3) snagu; 4) telekomunikacijske uređaje. Elektroenergetski i komunikacijski uređaji i instalacije u skloništima moraju ispunjavati i uslove za vlažne prostorije te posebne zahtjeve zbog mogućih vibracija i impulsa u slučaju eksplozija. 2. … Nastavak…

X – INSTALACIJE ZA PROVJETRAVANJE SKLONIŠTA

1. Vrste i načini provjetravanja Član 89. Skloništa moraju imati instalacije za prinudno provjetravanje na električni ili ručni pogon. Izuzetno, skloništa dopunske zaštite za smještaj do 50 lica mogu biti i bez instalacija za prinudno provjetravanje. Skloništa veća za smještaj više od 300 lica moraju biti klimatizirana. U njima treba … Nastavak…

VIII – OPREMA ZA SKLONIŠTA

1. Oprema za boravak Član 78. Opremu za boravak čine: sjedišta i ležaji, a po potrebi, stolovi, stolice, ormari i police i dr. Oprema skloništa namjenjena za korištenje u osnovnoj funkciji skloništa, koja se može koristiti i za opremanje skloništa kada je u zaštitnoj funkciji, za opremanje prostora za boravak … Nastavak…

VII – SREDSTVA ZA ZATVARANJE OTVORA ZA KRETANJE

1. Opšti uslovi Član 63. Otvori za kretanje u skloništu moraju se zatvarati vratima, kapcima ili pokretnim pregradama (u daljem tekstu: sredstva za zatvaranje) koji funkcionalnim rješenjem, konstrukcijom, oblikom i položajem osiguravaju zaštitu od ratnih dejstava i drugih opasnosti. Član 64. Zaštitna svojstva sredstava za zatvaranje izražavaju se otpornošću na … Nastavak…

VI – POSEBNI USLOVI KOJE MORA DA ISPUNJAVA KONSTRUKCIJA SKLONIŠTA

Član 59. Minimalni procenat armiranja na mjestu ekstremnih momenata savijanja (sredina polja i uklještenja) na zategnutoj strani presjeka mora iznositi 0.2% od betonskog presjeka. Armatura za poprečne sile određuje se prema važećim propisima. Svi vanjski i unutrašnji zidovi armiraju se obostrano sa minimalnom armaturom prema važećim propisima. Unutrašnje strane tavanice … Nastavak…

V – ZAŠTITNE OSOBINE SKLONIŠTA

1. Otpornost skloništa na mehanička dejstva Član 46. Otpornost skloništa na mehanička dejstva određuje se na: 1) osnovno opterećenje (stalna, prometna i druga opterećenja); 2) naročito opterećenja (opterećenje od udarnog vala eksplozije, parčadi i ruševina). Član 47. Opterećenje od udarnog vala eksplozije uzima se kao zamjenjujuće statičko ravnovjerno podijeljeno opterećenje … Nastavak…

IV – FUNKCIONALNA RJEŠENJA SKLONIŠTA

1. Ulaz Član 18. Ulaz u sklonište treba konstruisati tako da sredstva za zatvaranje ulaznog otvora budu zaštićena od neposrednog mehaničkog, toplotnog i radioaktivnog dejstva oružja ili kontaminacije. Član 19. Otvor skloništa koji se koristi samo u vrijeme mira, a neposredno je izložen mehaničkom, toplotnom, radioaktivnom i hemijskom dejstvu oružja, … Nastavak…

III – MJERILA I KRITERIJI ZA IZGRADNJU SKLONIŠTA

Član 14. Veličina skloništa određuje se tako da se osigura sklanjanje: 1) u objektima namijenjenim zdravstvenim ustanovama: za broj uposlenih u najbrojnijoj smjeni i predviđen broj bolesnika, odnosno u obimu koji omogućava obavljanje najnužnije medicinske djelatnosti; 2) u obdaništima, osnovnim, srednjim, visokoškolskim ustanovama: za štićenika, učenika, đaka ili studenata u … Nastavak…

II – PLANIRANJE I IZGRADNJU SKLONIŠTA

Član 4. Potrebe za izgradnju skloništa utvrđuju se na osnovu procjene ugroženosti područja kantona, odnosno područja općine od ratnih dejstava ili određenih prirodnih i drugih nesreća i potrebe za sklanjanjem ljudi i materijalnih dobara koja mogu biti u ratu ugrožena ratnim dejstvima, a u miru određenim prirodnim i drugim nesrećama. … Nastavak…

I -OPŠTE ODREDBE O SKLONIŠTU

Član 1. Ovom uredbom, u skladu sa zakonom, utvrđuju se mjerila i kriteriji o načinu izgradnje skloništa i tehnički normativi za kontrolu ispravnosti skloništa, područja gdje se trebaju graditi skloništa, kao i uslovi za izgradnju i održavanje skloništa na području Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacija). Pri planiranju, … Nastavak…

DOKAZ O PRAVU GRADNJE ILI PRAVU VLASNIŠTVA

Jedan od ključnih dokumenata koje morate podnijeti uz zahtjev za izdavanje građevinske dozvole (propisan zakonom u oba Entiteta) je „dokaz o pravu gradnje“ ili „pravu vlasništva“. Dokaz prava gradnje može biti: 1. pravo vlasništva, koje se dokazuje izvodom iz zemljišne knjige; 2. validna sudska presuda ili validna odluka nadležnog organa … Nastavak…