POSTUPAK DOBIVANJA GRAĐEVINSKE DOZVOLE

Kad dobijete urbanističku dozvolu, imate godinu dana da podnesete zahtjev za građevinsku dozvolu. Mehanika ovog procesa je mnogo jednostavnija. Morate podnijeti zahtjev za izdavanje građevinske dozvole istoj onoj instituciji koja vam je izdala urbanističku dozvolu. Na primjer, ukoliko vam je urbanističku dozvolu izdala općinska administracija, zahtjev za građevinsku dozvolu podnosite … Nastavak…

DOKUMENTI KOJI SE PODNOSE MINISTARSTVU PROSTORNOG UREĐENJA FBiH

  Zahtjev za izdavanje Urbanističke dozvole podnosi se Ministarstvu FBiH skupa sa slijedećom dokumentacijom:   Podaci o parceli (kopija katastarskog plana i izvod iz zemljišne knjige); Idejni projekt, kojeg čine: tehnički opis, situaciono rješenje, plan temelja, vertikalni presjek i prikaz fasada; Okolišna dozvola (ako je propisana Zakonom o okolišu); Razrada … Nastavak…

SADRŽAJ IZDANE URBANISTIČKE DOZVOLE

Izdana Urbanistička dozvola sadrži slijedeće podatke: podatke o namjeni, lokaciji i obliku objekta, odnosno podatke o građevinskim radovima; podatke iz dokumenta o korištenju zemljišta, odnosno kakvu gradnju dopušta dokument o korištenju zemljišta; suglasnosti; odn. građevinske uvjete nadležnih organa ili pravnih osoba; urbanističko-tehničke uvjete – utvrđuju i sadrže slijedede: podjelu pojedinačnih … Nastavak…

DOKUMENTI KOJI SE PODNOSE KANTONALNOM MINISTARSTVU

Zahtjev za izdavanje urbanističke dozvole mora sadržavati slijedeće dokumente: Podaci o zemljištu (kopija katastarskog plana i izvod iz zemljišne knjige) Prirodu i opis objekta Idejni projekt kojeg čine: tehnički opis; skica temelja objekta; presjeci i fasade Rješenja, odluke, ugovori odnosno pristanci, ukoliko su propisani posebnim zakonom Okolišna dozvola za objekte … Nastavak…

KAKO DOBITI URBANISTIČKU DOZVOLU OD KANTONALNOG MINISTARSTVA?

Ukoliko objektu koji namjeravate graditi odgovara neki od opisa navedenih na listi, zahtjev za izdavanje urbanističke dozvole upućujete kantonalnom Ministarstvu prostornog uređenja (u kantonu gdje želite realizirati građevinski projekt). OBJEKTI ZA KOJE SE ZAHTJEV UPUĆUJE KANTONALNIM MINISTARSTVIMA PROSTORNOG UREĐENJA Objekat je od interesa za Kanton, kao npr. elektrane, rudarski objekti … Nastavak…

KAKO DOBITI URBANISTIČKU DOZVOLU OD OPĆINE?

  Urbanistička dozvola se izdaje na osnovu dokumentacije o korištenju zemljišta (odnosno kantonalnog prostornog plana, općinskih prostornih planova, detaljnih planskih dokumenata kao što su regulacioni planovi ili urbanistički projekti).   Ukoliko usvajanje prostornog plana nije obavezan preduvjet za izdavanje dozvole, onda se urbanistički plan, plan parcelizacije ili uvjeti utvrđeni odlukom … Nastavak…

POSTUPAK DOBIVANJA URBANISTIČKE DOZVOLE

  Najrazumniji pristup koji možete usvojiti kad se radi o utvrđivanju toga gdje trebate podnijeti zahtjev za urbanističku dozvolu i kakvu dokumentaciju trebate podnijeti je slijedeći:   1. Pogledajte popis objekata i njihovih fizičkih karakteristika koji je dat u ovom priručniku. Ukoliko je objekat naveden, obratite pažnju koja je institucija … Nastavak…

Imenik kontakata za Sarajevski kanton

Centar, Sarajevo Služba za prostorno uređenje i komunalne poslove 033/562-323 Hadžići služba za prostorno uređenje, urbanizam i građenje 033/475-904 Ilidža služba za prostorno uređenje, stambene i komunalne poslove 033/637-863 Ilijaš Služba za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove 033/580-660 Novi Grad, Sarajevo Služba za urbanizam i stambene poslove 033/291-120 Novo Sarajevo … Nastavak…

Novim zakonom 1,5 milion objekata uvesti u legalne tokove

BEOGRAD – Skupštinski odbor za infrastrukturu usvojio je danas Predlog zakona o ozakonjenju objekata, kojim je planirano da se što veći broj, od ukupno 1,5 milion objekata koji su nelegalno izgrađeni, uvede u zakonske tokove. Cilj tog zakona je da se konačno reši problem nelegalno izgrađenih objekata i da se … Nastavak…

INVESTICIONO-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Glavni projekt Glavni projekt, u smislu ovog zakona, jeste skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine. Na osnovu glavnog projekta izdaje se odobrenje za građenje. Glavni projekt, ovisno o tehničkoj strukturi građevine, mora sadržavati : • arhitektonski projekt, • građevinski projekt, • projekt hidroinstalacija, • projekt elektroinstalacija, … Nastavak…

Besplatna legalizacija za porodice poginulih, rok do kraja 2016.

Makso Glišić iz banjalučkog naselja Zalužani odahnuo je na vijest da neće morati da plaća legalizaciju svoje kuće. Kaže, dokumentaciju je predao prije godinu dana, ali oko 10-tak hiljada maraka koliko bi mu bilo potrebo da plati legalizaciju, ne bi sakupio za nekoliko godina. Izmjenama Zakona o uređenju prostora i … Nastavak…

Usvojen zakon o ozakonjenju objekata, jeftinija legalizacija

 BEOGRAD – Skupština Srbije usvojila je Zakon o ozakonjenju objekata, koji će omogućiti jeftiniju i jednostavniju legalizaciju nelegalno izgrađenih objekata. U Srbiji postoji 1,5 miliona nelegalnih objekata, a usvojeni zakon, kako je u skupštinskoj raspravi istakla potpredsednica Vlade Srbije i resorna ministarka Zorana Mihajlović, za cilj ima da se “ozakoni … Nastavak…

Za 771.000 bespravnih objekata podnijet zahtev za legalizaciju

BEOGRAD – Državni sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Damnjanović izjavila je danas da je, prema podacima koje Ministarstvo ima, 771.000 bespravnih objekata za koje je podnet zahtev za legalizaciju, a da je, prema evidenciji katastra, milion i skoro 500.000 objekata. “Ceo taj posao mora da se završi … Nastavak…

SUDIONICI U GRAĐENJU

Sudionici u građenju i njihova odgovorna lica su: • investitor, • projektant, • revident, • izvođač, • nadzor. Odnosi između sudionika u građenju, iz stava 1. ovog člana uređuju se ugovorima.   Investitor Investitor, prema ovom zakonu, jeste pravno ili fizičko lice u čije ime i za čiji račun se … Nastavak…

TEHNIČKA SVOJSTVA BITNA ZA GRAĐEVINU

Sigurnost Građevina mora biti projektirana i izgrađena na način da se postigne sigurnost građevine u cijelini, kao i u svakom njenom dijelu i elementu. Sigurnost, u smislu ovog zakona, jeste sposobnost građevine da izdrži sva predviđena djelovanja koja se javljaju pri normalnoj upotrebi, te da sadrži sva bitna tehnička svojstva … Nastavak…

GRAĐEVINSKI POJMOVI – 1.dio

Građenje se smatra  izvođenje pripremnih radova, građevinskih radova (uključujući građevinsko-završne i građevinsko-instalaterske radove), te ugradnja i montaža opreme, gotovih građevinskih elemenata i konstrukcija, te drugi zahvati u prostoru. Građevinom se smatra građevinski objekat trajno povezan sa tlom koji se sastoji od građevinskog sklopa i ugrađene opreme, koji u okviru tehnološkog … Nastavak…

Kako izvršiti pretvaranje stambenog u poslovni prostor?

Da bi se izvršilo pretvaranje stambenog prostora u poslovni, potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti  za promjenu namjene, Službi za upravu za prostorno uređenje i komunalne poslove općine na čijem se području predmetna nekretnina nalazi (obrazac navedenog zahtjeva za Općinu Centar se može dobiti na Info-pultu). Izvor: Općina … Nastavak…

Izmjene Zakona: Legalizacija objekata od 100 do 2.000 KM

Ovu informaciju saopštila je Srebrenka Golić, ministarka prostornog uređenja i građevinarstva RS. “Donijeli smo niz dopuna zakona. Najvažnije je definitivno proglasiti opštim interesom legalizaciju bespravno sagrađenih objekata porodica ratnih vojnih invalida prve dvije kategorije i porodica poginulih boraca”, kazala je Golićeva. Ministarstvo je u cilju rješavanja problema bespravne gradnje i … Nastavak…

Legalizacija bespravno izgrađenih objekata u Novom Gradu će se plaćati u ratama | SARAJEVO

•Početkom ove godine imenovani ste na poziciju pomoćnice općinskog načelnika za urbanizam, imovinskopravne odnose i katastar nekretnina. Možete li pojasniti značaj rada ovog resora? – Efikasnost rada u oblasti urbanizma, imovinskopravnih odnosa i katastra nekretnina direktno utiče na ostvarivanje prava građana i ukupan razvoj općine. Ukoliko ova oblast nije regulisana … Nastavak…

OPĆINA STARI GRAD -pitanje i odgovor

Pitanja po pravu na oslobađanje plaćanja rente i naknade za uređenje građevinskog zemljišta i posebne naknade u procesu legalizacije objekata izgrađenih bez odobrenja i građevina privremenog karaktera?   Pravo na oslobađanje plaćanja rente i naknade za uređenje građevinskog zemljišta i posebne naknade u procesu legalizacije objekta bez odobrenja i građevina … Nastavak…

Kako otkloniti zastoj u legalizaciji bespravne gradnje?

Kako su rokovi po važećoj Odluci za podnošenje zahtjeva za legalizaciju bespravno izgrađenih objekata davno istekli, te je u vezi s tim pitanjem nastao izvjestan zastoj, kako je istakao ministar Lukić, nametnula se potreba traženja načina kako regulirati status tih objekata i naplatiti višemilionska potraživanja po osnovu dozvola i naknada … Nastavak…

Vlada KS-a: Legalizacija produžena do 31. januara

Zakon o turizmu, koje je Vlada utvrdila u formi nacrta, treba da uredi jednu od najperspektivnijih grana ekonomije, a koja sada djeluje u sivoj zoni, u pravnoj nedorečenosti i bez jasno iskazanih finansijskih efekata. Utvrđen je i nacrt Zakona o zaštiti od buke kojim se utvrđuju dozvoljeni nivoi buke, mjere … Nastavak…

Rad inspekcija Općine Novo Sarajevo: Najveći problem bespravna gradnja

Urbanističko-građevinski inspektori provode inspekcijski nadzor pravnih i fizičkih lica, kontrolišu akte koje je izdala općinska Služba za urbanizam i prostorno uređenje i svakodnevno vrše inspekcijski nadzor na terenu po službenoj dužnosti i po prijavama građana. Komunalni inspektori osiguravaju primjenu propisanih zakonskih odredbi iz komunalnih djelatnosti. Mnogo je tih intervencija bilo … Nastavak…

Legalizacija nelegalne gradnje u regiji

Hrvatska nastoji bespravnu gradnju staviti u zakonske okvire do konca godine, Srbija se nada ovo privesti kraju tokom naredne tri godine, dok BiH i nakon tri legalizacije još uvijek ima ogroman broj nelegalnih objekata. Uredba Vlade Republike Hrvatske (RH) o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih objekata, kako su ocijenili premijer … Nastavak…

Uredba Vlade Federacije BiH za 2010.

Na osnovi članka 81. stavak 3. Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na razini Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/06,72/07, 32/08, 4/10 i 13/10), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, na 144. sjednici održanoj 24. svibnja 2010. godine, donosi   … Nastavak…

Detaljnije o izradi idejnog …

1. Idejni projekti Za potrebe dobijanja urbanističke dozvole vršimo izradu idejnih projekata ,za sve vrste objekata ! Idejni projekat sadrži: -tehnički opis -idejno rješenje objekta: situacija, tlocrte, presjeke, fasade objekta, 3D prikaze. 2. Izvedbeni projekti Prije početka izgradnje objekta potrebno je dobiti građevinsku dozvole nadležne opštine. Za te potrebe izrađujemo … Nastavak…

INTERVJU: JOSIP MARTIĆ, MINISTAR PROSTORNOG UREĐENJA FBIH

Razgovarala: Ajsela ZAHIROVIĆ SARAJEVO, 16. APRILA (ONASA) – Ministar prostornog uređenja Federacije BiH (FBiH) Josip Martić u intervjuu za Agenciju ONASA govori, između ostalog, o stanju u oblasti prostornog uređenja u FBiH, ključnim aktivnostima i projektima na kojima će Ministarstvo raditi u narednom periodu, usklađenosti zakonske regulative u ovoj oblasti … Nastavak…

Banjaluka: Riješeno 5.884 zahtjeva za legalizaciju

121

U Banjaluci je od početka 2008. godine do oktobra ove godine podneseno 10.025 zahtjeva za legalizaciju, od kojih je riješeno 5.884, a ove godine 998, rečeno je Srni u Gradskoj upravi. Koordinator za saradnju sa sredstvima informisanja u Gradskoj upravi Milenko Šajić kaže da je najviše naknadnih odobrenja za građenje … Nastavak…

Postupak, uslovi i način legalizacije bespravnih građevina

Obzirom da je veliki broj građana ove općine, zainteresiran za mogućnost legalizacije bespravno započetih ili izgrađenih objekata, dužnost nam je podsjetiti na nekolicinu bitnih momenata kada je u pitanju legalizacija bespravno izvedenih radova. Postupak legalizacije saglasno Zakonu o prostornom uređenju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj 07/05, u daljem tekstu Zakon) … Nastavak…

POSTUPAK NOSTRIFIKACIJE

Član 36. Izvještaj o nostrifikaciji Ovlašteno pravno lice u postupku nostrifikacije izrađuje izvještaj o nostrifikaciji koji sadrži potvrdu o nostrifikaciji, a po potrebi i dokumente iz stava 2. i 3. ovog člana. Ako se u projektu, izrađenom u inozemstvu, primjenjuju odredbe inostranih propisa i/ili normi, ovlašteno pravno lice mora navesti … Nastavak…

VI NOSTRIFIKACIJA INOZEMNE DOKUMENTACIJE

Član 33. Nostrifikacija je postupak utvrđivanja usklađenosti idejnog, glavnog i izvedbenog projekta (u daljnjem tekstu: projekta), izrađenog u inozemstvu, s odredbama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakona), tehničkim propisima, normama i pravilima struke iz područja graditeljstva (u daljnjem tekstu: … Nastavak…

V KONTROLA DOKUMENTACIJE

Član 27. Investiciono-tehnička dokumentacija investicionih objekata koje su od značaja za Federaciju BiH u skladu s članom 1. Uredbe podleže obaveznoj kontroli ispravnosti tehničkih rješenja, računske tačnosti te usklađenosti sa zakonima i propisima. Član 28. Kontrolu tehničke dokumentacije na zahtjev investitora vrši ovlašteno pravno lice registrirano za poslove projektiranja, a … Nastavak…

IV OZNAČAVANJE I ČUVANJE DOKUMENTACIJE

Član 25. Investiciono-tehnička dokumentacija mora imati: – naziv naslov i registraciju pravnog lica koje vrši projektiranje, – naziv objekta, – podatke o investitoru, – oznaku ili broj projekta, – vrstu tehničke dokumentacije, – naziv nacrta, – mjerilo u kojem je nacrt izrađen, – datum izrade, – ime i potpis odgovornog … Nastavak…

c. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

c. TEHNIČKA DOKUMENTACIJA Tehnička dokumentacija prema redoslijedu izrade dijeli se na slijedeće vrste projekata: 1. idejni projekti, 2. glavni projekti, 3. izvedbeni projekti i 4. projekti izvedenog stanja.   Izvor: fbihvlada.gov.ba

b. INVESTICIONI PROGRAMI

Član 8. b. INVESTICIONI PROGRAMI Investicioni programi, kao podloga za donošenje odluke o investiranju, sadrže: – analize tehnološke i tehničke podobnosti i opravdanosti izgradnje, – analize ekonomičnosti i rentabilnosti ulaganja i eksploatacije, – idejne projekte tehnoloških procesa, – idejne projekte građevine, – zaključke s preporukom investitoru. U programima iz stavka … Nastavak…

a. PREDINVESTICIONA ISTRAŽIVANJA

Član 6. a. PREDINVESTICIONA ISTRAŽIVANJA Predinvesticiona istraživanja obuhvataju i vrednuju: – koncept projektnog programa, – važeću plansku dokumentaciju šireg obuhvata oko lokacije, – geodetsku podlogu zemljišta s granicom obuhvata lokacije, – istraživanje uticaja i očuvanja prirodne sredine, – geomehanička, seizmološka, hidrološka, klimatološka i sl. istraživanja, – analizu komunalne infrastrukture, saobraćaja, … Nastavak…

I OPĆE ODREDBE i II VRSTE INVESTICIONO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Član 1. Ovom Uredbom utvrđuju se vrsta, sadržaj, označavanje i čuvanje, kontrola i nostrifikacija investiciono-tehničke dokumentacije investicionih objekata.   II VRSTE INVESTICIONO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE Član 2. Investiciono-tehnička dokumentacija je skup projekata i elaborata u kojima se tehnički razrađuje tehnološko-proizvodna, odnosno eksploataciona koncepcija investicionog objekta i daju tehnička rješenja za njegovu izgradnju. … Nastavak…

XII – ELEKTRONSKO VOĐENJE ZEMLJIŠNE KNJIGE

Članak 81. Elektronsko vođenje zemljišne knjige (1) Zemljišnu knjigu treba, što je prije moguće, voditi u elektronskoj formi. (2) Elektronski način vođenja zemljišne knjige uređuje se posebnim pravilnikom koji donosi ministar pravosuđa u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. (3) Mora biti osigurano: 1) pridržavanje … Nastavak…

XI – UVID U ZEMLJIŠNU KNJIGU I IZDAVANJE IZVODA

Članak 77. Uvid u zemljišnu knjigu Uvid u zemljišne knjige, pripadajuće akte, isprave i pomoćne isprave je slobodan uz prisustvo službene osobe iz zemljišnoknjižnog ureda, ako posebnim zakonom za pojedine podatke nije drukčije određeno. Članak 78. Pravo na izvode zemljišnoknjižnih uložaka (1) Svaka osoba, sukladno članku 77. ovog zakona, može … Nastavak…

X – ŽALBE-ZEMLJIŠNE KNJIGE

Članak 76. Žalbe protiv odluke ili radnje zemljišnoknjižnog referenta (1) Protiv odluke zemljnišnoknjižnog referenta, osim u slučajevima pogrešnog upisa, iz članka 60. st. 1. i 2. ovog zakona zainteresirana osoba može kod nadležnog suda uložiti žalbu u roku od 15 dana. Rok počinje teći od dana prijema prepisa odluke ili … Nastavak…