MIKRO ARMIRANI BETON

Mikro armirani beton (Fiber-reinforced concrete, engl.) je beton koji je sadrži mikro armaturu u vidu vlakana, , (slika 1). Vlakna su uniformno raspoređena i nasumično orijentisana u betonu, i ona zapravo čine diskontinualnu armaturu. Vlakna u betonu ne mogu da zamJene standardnu armaturu, nego se ona koriste da poboljšaju određena svojstva betona. Ipak, u nekim slučajevima kao na primer kod podova, može da se koristi mikro armirani beton bez klasične armature, ako se prethodno dokaže da isti zadovoljava sve uslove propisane u standardima.

 

 mikro-armirani-beton Slika 1 – Beton armiran vlaknima    

 

Vlakna mogu biti od čelika, stakla, sintetičkih i prirodnih materijala. Danas se najčešće koriste čelična (slika 2) i sintetička vlakna koja su napravljena od polipropilena (slika 3). Svaka vrsta daje drugačije karakteristike betonu. Čelična vlakna između ostalog daju veću čvrstoću betonu, smanjuju potrebnu količinu obične armature i povećavaju duktilnost betona. Sintetička sprječavaju skupljanje betona i nastanak pukotina, poboljšavaju koheziju betonske smjese, poboljšavaju otpornost na cikluse smrzavanja-odmrzavanja, a takođe se koriste za pumpani beton. Ova dva tipa vlakana se mogu i međusobno kombinovati radi postizanja željenih osobina.

 

celicna-vlakna Slika 2 – Čelična vlakna

 sinteticka-vlakna Slika 3 – Sintetička vlakna

 

U prošlosti kao vlakna su se koristili prirodni materijali kao što su konjska dlaka i slama, a kasnije su se koristila i azbestna vlakna. Kada je otkrivena štetnost azbesta po zdravlje ljudi i životinja, tada su počela da se koriste čelična, staklena i sintetička vlakna. Proizvođači stalno eksperimentišu i prave nova i kvalitetnija vlakna.

Mikro-armirani beton se koristi da bi se smanjilo skupljanje i vodopropustljivost betona. Može da se koristi i da bi se povećala otpornost betona na pucanje, udar i habanje. Najčešća upotreba mikro-armiranog betona je kod trotoara, parkinga, podova, pista, bazena, temelja, prefabrikovanih elemenata, kod tunela i slično.

 

KARAKTERISTIKE VLAKANA

Čelična vlakna

  • Oblik: ravna vlakna sa ili bez kuka na krajevima, i talasasta vlakna (kuke sprečavaju izvlačenje vlakana iz betona)
  • Dužina: između 25 i 80mm (dužina vlakna bira se tako da je oko 3 puta manja od debljine betonskog elementa)
  • Prečnik: između 0.5 i 1.2mm
  • Doziranje: prema uputstvu proizvođača (obično oko 20 do 50kg po m³ betona)


Sintetička (polipropilenska) vlakna

  • Dužina: između 3 i 20mm (najčešće 12mm)
  • Prečnik: između 12 i 40μm
  • Doziranje: prema uputstvu proizvođača (obično oko 0.6 do 2kg po m³ betona)

Bookmark the permalink.

Comments are closed