LEGALIZACIJA IZGRAĐENIH OBJEKATA

LEGALIZACIJA IZGRAĐENIH OBJEKATA

Pod legalizacijom se podrazumijeva donošenje rješenja o naknadnoj urbanističkoj saglasnosti, naknadnom odobrenju za građenje i naknadnoj upotrebnoj dozvoli, u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju za građevine i druge izvedene radove u prostoru izgrađene bez odobrenja za građenje, kuća za odmor izgrađenih bez odobrenja za građenje, rješavanje pravnog statusa građevina privremenog karaktera.

Bespravnim građevinama smatraju se građevine ili njihov dio izgrađene bez odobrenja za građenje, građevine u čijoj je izgradnji odstupljeno od odobrenja i građevine dograđene ili nadzidane bez odobrenja za građenje.

Izgrađenom građevinom, smatra se građevina na kojoj su izvedeni građevinski i instalaterski radovi u cjelini ili je završen dio građevine koji se može samostalno koristiti.

Comments are closed