KAKO DOBITI URBANISTIČKU DOZVOLU OD OPĆINE?

 

Urbanistička dozvola se izdaje na osnovu dokumentacije o korištenju zemljišta (odnosno kantonalnog prostornog plana, općinskih prostornih planova, detaljnih planskih dokumenata kao što su regulacioni planovi ili urbanistički projekti).

 

Ukoliko usvajanje prostornog plana nije obavezan preduvjet za izdavanje dozvole, onda se urbanistički plan, plan parcelizacije ili uvjeti utvrđeni odlukom o provođenju plana koriste za utvrđivanje kriterija prema kojima će se upravljati odluka da se izda ili da se uskrati dozvola. U ruralnim područjima, izdavanje urbanističke dozvole se zasniva na kantonalnim prostornim planovima, planovima parcelizacije i odluci o izradi plana.

 

DOKUMENTI KOJI SE PODNOSE OPĆINI

 

Zahtjev za izdavanje urbanističke dozvole podnosi se općinskoj službi za urbanizam i mora sadržavati slijedeće dokumente:

 

  • Podaci o parceli (kopija katastarskog plana i izvod iz zemljišne knjige)
  • Priroda i opis objekta
  • Rješenje, odluka, ugovor odnosno suglasnost ako je propisan posebnim zakonom
  • Okolišna dozvola (ako je propisana Zakonom o zaštiti okoliša)
  • Obrazloženje Zahtjeva sa svim informacijama potrebnim za utvrđivanje urbanističko – tehničkih i drugih uvjeta gradnje.
Katastarski planovi su planovi koje vode Opštine i u njima je prikazana lokacija za koju je investitor zainteresiran da na njoj gradi, odnosno da li je lokacija izgrađena ili nije.


ŽALBA NA ODLUKU


Na Urbanističku dozvolu izdanu od strane Općinske službe (odnosno odjela gradske uprave nadležnog za urbanistička pitanja) žalba se može uložiti Kantonalnom ministarstvu, koje mora donijeti odluku po žalbi u roku od 30 dana (odnosno u Bosansko-podrinjskom kantonu, u roku od 15 dana) od njenog podnošenja.

Izvor: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

Bookmark the permalink.

Comments are closed