KAKO DOBITI URBANISTIČKU DOZVOLU OD KANTONALNOG MINISTARSTVA?

Ukoliko objektu koji namjeravate graditi odgovara neki od opisa navedenih na listi, zahtjev za izdavanje urbanističke dozvole upućujete kantonalnom Ministarstvu prostornog uređenja (u kantonu gdje želite realizirati građevinski projekt).

OBJEKTI ZA KOJE SE ZAHTJEV UPUĆUJE KANTONALNIM MINISTARSTVIMA PROSTORNOG UREĐENJA

 • Objekat je od interesa za Kanton, kao npr. elektrane, rudarski objekti i sl, u skladu sa odredbama Kantona;
 • Objekat se nalazi na teritoriju dvije ili više općina;
 • Gradnja i s njom vezane aktivnosti mogu značajno utjecati na okoliš u kantonu;
 • Izgradnja objekata površine veće od 2,000 kvadratnih metara; Izgradnja objekata površine veće od 5.000 m2;
 • Izgradnja objekata površine veće od 4.000 m2;
 • Izgradnja bolnica/kliničkih centara, kamenoloma, pilana i deponija;
 • Rekonstrukcija, unaprjeđenje, nadogradnja, konzervacija, promjena namjene objekta čija je površina veća od 5000 m2 i za koji je postupak odobravanja gradnje izvršilo kantonalno ministarstvo;
 • Objekti i radovi koje financira Kanton;
 • Objekti i radovi za koje je Kanton dao koncesiju;
 • Rad na ili blizu objekata odnosno područja od kulturnog značaja za kanton ili spomenika prirode;
 • Izgradnja energetskih objekata (električne centrale snage veće od 20 MW; dalekovodi od 110 ili više KV; objekti za opskrbu naftom i gasom sa pratedom mehanizacijom i opremom);
 • Izgradnja vodoopskrbnih objekata (vodoopskrba autoputeva; izgradnja vodovoda; ograde na jezerima i vodama; posebni objekti za opskrbu vodom i zaštitu vode; hidro sistemi sa objektima površine veće od 200 hektara i vode za ribogojstvo veće od 500 hektara);
 • Industrijski objekti; i
 • Ostali objekti utvrđeni kantonalnim propisima.

PROCEDURA DOBIVANJA URBANISTIČKE DOZVOLE NA KANTONALNOM NIVOU

Zakoni o prostornom uređenju su vrlo slični u svim kantonima. Prema tome, postupak koji se ovdje opisuje je opće prirode, a eventualne razlike su naglašene i naveden je kanton na koji se određena odredba odnosi.

 

Izvor: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

Bookmark the permalink.

Comments are closed