IZRADA I VOĐENJE GRAĐEVINSKE KNJIGE

 

Količine izvedenih radova za troškovnik izvedenih radova dokazuju se dokaznicom mjera odnosno Građevnom knjigom. Troškovnik izvedenih radova za naplatu nije moguće izraditi bez prethodno izrađene građevne knjige. 

Što je građevna knjiga?  

Izvođač je dužan voditi građevinsku knjigu za sve radove koje izvodi a želi naplatiti naručitelju, pa čak i ako su radovi ugovoreni po sistemu “ključ u ruke”, ili sl. Građevna knjiga je dokument koji transparentno dokazuje količine izvedenih radova, koje se radi naplate množe sa jediničnom cijenom po jedinici mjere (m1, m2, m3, kg, lit, kom, i slično).

Za obračun količina radova u građevnoj knjizi - dokaznici mjera koriste se upute dane u građevinskim normama. Upute se odnose na jedinicu mjere i uvjete rada. Građevinske norme su skup utvrđenih i usvojenih veličina: 

  1. a) prosječno potrebnog vremena za izvođenje pojedinih građevinskih radova pod normalnim uvjetima i sa određenom kvalifikacijskom strukturom radnika, iskazanih po jedinici mjere, ovisno o vrsti radova
  2. b) utroška materijala po količinama i vrstama za izvođenje pojedinih građevinskih radova, iskazanih po jedinici mjere Norme koje određuju potrebno vrijeme pri izvođenju raznih radova nazivaju se norme vremena.

 

Norme koje određuju potrebne utroške materijala nazivaju se norme utroška. Norme utroška i norme vremena su u graditeljstvu jedinstvene i nazivaju se prosječne norme u graditeljstvu.Norme imaju višestruku primjenu :-za izračunavanje potrebnog broja radnika-za izračunavanje potrebnog materijala i mehanizacije-za izradu analiza cijena i dr.-pravila obračunavanja izvedenih radova 

U građevinsku knjigu upisuju se tačni podaci o izmjenama i količinama stvarno izvedenih radova po odgovarajućim stavkama iz troškovnika i služi kao dokaz (dokument) za obračun i naplatu radova. U pravilu, u građevinsku knjigu ucrtavaju se i odgovarajuće skice. Građevinska knjiga vodi se u jednom primjerku na način da svaka stavka iz troškovnika ima svoj zasebni list.

Po završnom konačnom obračunu svi listovi građevinske knjige uvezuju se i predaju naručitelju. Podatke za građevinsku knjigu zajednički prikupljaju nadzorni inženjer i izvoditelj radova, te krajem mjeseca upisuju količine radova izvršene u tom mjesecu sa računskom dokaznicom tih količina i potpisuju vjerodostojnost tih podataka. 

Sve količine navedene u građevinskoj knjizi koje se naknadno ne mogu provjeravati, a ovjerio ih je nadzorni inženjer, smatraju se konačno utvrđenim količinama. Sve ispravke u građevinskoj knjizi moraju biti obostrano potpisane. Sastavni dio građevinske knjige je obračunski nacrt.

Izvođač radova ili njegov predstavnik dužni su izrađivati potrebne obračunske nacrte koji se smatraju sastavnim dijelom građevinske knjige. Obračunski nacrti koji se smatraju sastavnim dijelom građevinske knjige, vode se u jednom primjerku na kopiju izvedbenog projekta (u koliko se radovi izvode prema projektu). Sve se promjene upisuju u više boja.

Uz obračunski nacrt mogu biti priključeni i posebni značajniji detalji sa pozivom na građevinski dnevnik ili građevinsku knjigu, kada je, zbog čega i od koga naređena izmjena. Obračunske nacrte potpisuju nadzorni inženjer i rukovodilac radova.

Bookmark the permalink.

Comments are closed