INVESTICIONO-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA

Glavni projekt

Glavni projekt, u smislu ovog zakona, jeste skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine.
Na osnovu glavnog projekta izdaje se odobrenje za građenje.
Glavni projekt, ovisno o tehničkoj strukturi građevine, mora sadržavati :
• arhitektonski projekt,
• građevinski projekt,
• projekt hidroinstalacija,
• projekt elektroinstalacija,
• predmjer i predračun svih radova,
• druge vrste projekata,
• podatke o geotehničkim i drugim istražnim radovima, gdje je potrebno,
• elaborat zbrinjavanja otpada, ako se radi o otpadu za koji su posebnim zakonom propisane mjere odlaganja,
• elaborat zaštite okoliša, ako se radi o namjeni objekta koja je pravilnikom definirana kao djelatnost koja može ugroziti čovjekovu okolinu,
• elaborat zaštite od požara i eksplozija.

Arhitektonski projekt iz stava 2. alineja 1. ovog člana, ovisno o vrsti građevine, sadrži:
1. situaciono rješenje,
2. sve osnove objekta,
3. dva presjeka,
4. fasade,
5. karakteristične detalje,
6. sheme stolarije i bravarije,
7. tehnički opis,
8. ostale potrebne nacrte.
Za gotove konstrukcije i opremu koja posjeduje certifikat o usklađenosti sa posebnim propisima ili za koje je na drugi propisani način dokazano da su proizvedeni prema odredbama poglavlja II i III ovog zakona, u projektu nije potrebno to ponovno dokazivati.
Glavni projekt na osnovu kog je izgrađena određena građevina može se koristiti za gradnju drugih građevina, ako su s tim saglasni investitor i projektant koji je izradio projekt, pod uvjetom da se taj projekt prilagodi urbanističkim uvjetima za tu građevinu i uz poštovanje autorskih prava reguliranih zakonom.
Ako je glavni projekt izrađen na stranom jeziku mora sadržavati i prijevod na bosanski ili hrvatski jezik i mora biti usklađen sa važećim zakonima i propisima Federacije Bosne i Hercegovine, što se dokazuje ovjerom od pravnog lica registriranog u Federaciji Bosne i Hrecegovine za poslove projektiranja.

 

Izvedbeni projekt

Izvedbeni projekt koristi se za građenje građevine, a njim se razrađuje tehničko rješenje dato glavnim projektom čime se građevina potpuno definira za izvedbu.
Izvedbeni projekt mora biti izrađen u skladu sa glavnim projektom i uvjetima za građenje datim u odobrenju za građenje.
Na osnovu izvedbenog projekta vrši se tehnički prijem građevine i izdaje upotrebna dozvola.
Izvedbeni projekt ne mora raditi projektant glavnog projekta. U tom slučaju investitor je dužan projektantu glavnog projekta dostaviti izvedbeni projekt radi ovjere usklađenosti izvedbenog projekta sa glavnim projektom i uvjetima datim odobrenjem za građenje.
Projektant glavnog projekta, odnosno revident dužan je odmah, a najkasnije u roku od osam dana, pisano obavijestiti građevinsku inspekciju da izvedbeni projekt, koji mu je dan na ovjeru nije izrađen u skladu sa uvjetima iz odobrenja za građenje, odredbama ovog zakona, posebnim propisima i normativima donesenim na osnovu zakona i pravilima struke.

 

Označavanje i čuvanje projekta

Projekti odnosno njihovi dijelovi (tehnički opis, proračuni) i svaki list nacrta i dr. moraju imati: oznaku pravnog lica registriranog za poslove projektiranja koje je izradilo projekt, naziv građevine, ime i naziv investitora, oznaku ili broj projekta odnosno njegovog dijela, stepen tehničke dokumentacije, vrstu nacrta, mjerilo u kojem je nacrt izrađen, datum izrade, ime i potpis projektanta, i/ili projektanta voditelja i ovjeru (pečat) pravnog lica.
Ovjerom projekta odnosno nacrta pravno lice koje je izradilo projekt potvrđuje da je projekt kompletan, njegovi dijelovi (faze) međusobno usklađeni, kao i da je usklađen sa odredbama ovog zakona, posebnih propisa i normi donesenih na osnovu zakona i pravilima struke. Ovjerom izvedbenog projekta potvrđuje se i da je izvedbeni projekt izrađen u skladu sa glavnim projektom i uvjetima datim odobrenjem za građenje.
Projekti i njihovi dijelovi moraju biti uvezani na način da se onemogući zamjena sastavnih dijelova.
Uz projekt mora biti uvezan akt o važećoj registraciji pravnog lica koje je izradilo projekt, dokaz o položenom stručnom ispitu projektanta voditelja i projektanata pojedinih faza (vrsta) projekta, te zbirni izvještaj o reviziji projekta, ukoliko projekt podliježe reviziji.
Glavni projekt, koji je prilog i sastavni dio odobrenja za građenje, dužni su trajno čuvati nadležni organ uprave koji je izdao dozvolu i investitor, odnosno njegov pravni sljednik.
Izvedbeni projekt sa svim ucrtanim izmjenama i dopunama dužan je čuvati investitor, odnosno njegov pravni sljednik za vrijeme dok građevina postoji.

 

Kontrola projekta

Kontrola glavnog, odnosno izvedbenog projekta za građevine iz člana 21. stav 5. ovisno o vrsti građevine, mora se obaviti u pogledu:
1. mehaničke otpornosti i stabilnosti,
2. zaštite od buke i vibracija,
3. uštede energije i toplinske zaštite,
4. uticaja štetnog djelovanja okoliša,
5. zaštite od požara,
6. zaštite na radu,
7. eliminiranja arhitektonskih barijera za lica sa umanjenim tjelesnim sposobnostima.
Kontrolu glavnog projekta, investitor može povjeriti samo odgovornom revidentu iz člana 21. ovog zakona.
Odgovorni revident koji je obavio kontrolu projekta dužan je o tome sastaviti pisani zbirni izvještaj, koji je sastavni dio projektne dokumentacije.
U izvještaju o obavljenoj kontroli ovlašteni revident može zahtijevati od investitora da:
• prije početka izvođenja određenih radova obavi kontrolu dijela izvedbenog projekta koji se odnosi na te radove,
• obavi pregled izvedenih radova u određenoj fazi građenja.
U slučaju iz prethodnog stava investitor je dužan revidentu omogućiti provedbu kontrole dijela izvedbenog projekta, odnosno pregled radova koji revident potvrđuje upisom u građevinski dnevnik.
Ako je glavni projekt izrađen u inozemstvu, ovlašteni revident mora obaviti kontrolu kojom se utvrđuje da je izrađen u skladu s ovim zakonom i priznatim normama.

 

Nostrifikacija projekta

Utvrđivanje usklađenosti glavnog, i/ili izvedbenog projekta, izrađenog prema inozemnim propisima, sa ovim zakonom, posebnim zakonima, propisima i normativima donesnim na osnovu zakona i pravilima struke (u daljnjem tekstu: nostrifikacija) mora se obaviti, bez obzira na vrstu i veličinu građevine.
Nostrifikaciju projekta provodi pravno lice registrirano u Bosni i Hercegovini za poslove projektiranja, koje imenuje odgovornog revidenta u skladu sa članom 21. i revidente za svaku vrstu (fazu) projekta.
Pravno lice iz prethodnog stava dužno je izvršiti prijevod projekta na bosanski ili hrvatski jezik.
Ovjerom projekta iz stava 1. ovog člana pravno lice registrirano za projektiranje odgovara za izvršenu nostrifikaciju projekta, odnosno usklađivanje projekta sa ovim zakonom, kantonalnim zakonima, propisima i normativima donesnim na osnovu zakona i pravilima struke.

Bookmark the permalink.

Comments are closed