I OPĆE ODREDBE i II VRSTE INVESTICIONO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Član 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se vrsta, sadržaj, označavanje i čuvanje, kontrola i nostrifikacija investiciono-tehničke dokumentacije investicionih objekata.

 

II VRSTE INVESTICIONO-TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Član 2.

Investiciono-tehnička dokumentacija je skup projekata i elaborata u kojima se tehnički razrađuje tehnološko-proizvodna, odnosno eksploataciona koncepcija investicionog objekta i daju tehnička rješenja za njegovu izgradnju.

Član 3.

Izgradnja investicionog objekta je skup svih radnji koje obavljaju svi učesnici u izgradnji, od prvih ideja investitora o namjeravanoj izgradnji do puštanja u upotrebu.
Pod terminom investiciona izgradnja građevine podrazumijeva se:

– izrada studija i analiza,
– radnje koje se obavljaju u cilju tehničkih i tehnološko-ekonomskih istraživanja i prikupljanju podataka potrebnih za izradu investiciono-tehničke dokumentacije,
– izrada idejnih rješenja,
– izrada idejnih projekata,
– izrada investicionih programa,
– izrada investiciono-tehničke dokumentacije na osnovu koje će se graditi objekat,
– radnje oko donošenja odluke o izgradnji,
– radnje na pribavljanju mišljenja, saglasnosti i odobrenja od nadležnih službi,
– radnje na tehničkoj kontroli investiciono-tehničke dokumentacije,
– poslovi oko ustupanja i ugovaranja izgradnje,
– izvođenje pripremnih radova,
– neposredno građenje,
– stručno-tehnički nadzor nad građenjem, radnje u vezi s kontrolom kvaliteta građenja, tehnički pregled, prijem i kolaudaciju radova na izvedenom objektu.

Član 4.

Investiciono-tehnička dokumentacija, prema sadržaju koju obrađuje, dijeli se na tri osnovna dijela:

– Ekonomsko-finansijski dio,
– Planski dokumenti /Planersko-regulativni dio/ i
– Projektno-tehničko-tehnološki dio,

 

Izvor: fbihvlada.gov.ba

Bookmark the permalink.

Comments are closed