GRAĐEVINSKI POJMOVI – 2.dioURBANISTIČKA SAGLASNOST (LOKACIJSKA DOZVOLA)

 

Urbanistička saglasnost (lokacijska dozvola) je upravni akt, izdaje se za svaki zahvat u prostoru a u skladu sa regulacionim planom. Način njenog izdavanja propisan je Zakonom o prostornom uređenju („Sl. novine Kantona Sarajevo“ br. 7/05) i Zakona o upravnom postupku („Sl. novine Federacije BiH“  br. 2/98 i 48/99).

 

GRAĐEVINSKA DOZVOLA (POTVRDA GLAVNOG PROJEKTA)

 

Građevinska dozvola (potvrda glavnog projekta) je dokument na osnovu kojeg se može otpočeti sa gradnjom objekta – građevine.
Izdavanjem građevinske dozvole od nadležnog organa potvrđuje se da je glavni izvedbeni projekat izrađen u skladu sa uslovima datim u urbanističkoj saglasnosti te u skladu sa izdatim saglasnostima te posebnim propisima i uslovima koje mora ispunjavati građevina. Građevinsku dozvolu izdaje nadležna Općina odnosno služba za prostorno uređenje nadležne općine na kojoj se gradi ili Kantonalno Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo.

 

UPOTREBNA DOZVOLA

 

Upotrebna dozvola je dokument na osnovu kojeg se izgrađena građevina može otpočeti koristiti. Upotrebnu dozvolu izdaje nadležni organ Općine ili Ministarstvo kantona Sarajevo a koji je izdao i građevinsku dozvolu. Upotrebna dozvola se izdaje nakon što komisija za tehnički prijem pregleda, utvrdi i zapisnički konstatuje da je građevina izgrađena u skladu sa građevinskom dozvolom, projektnom dokumentacijom i nakon što komisija konstatuje da su ispunjeni svi uslovi i zahtjevi za građevinu te da se ista može koristiti.

 

ETAŽNI ELABORAT

 

Etažni elaborat ili plan posebnih dijelova nekretnine (stanova u stambeno-poslovnom objektu) radi ovlaštena organizacija ili ovlašteni sudski vještak građevinske struke. Etažnim elaboratom utvrđuje se tačna skica stana (izvedeno stanje) sa tačno utvrđenom površinom stana (izvedeno stanje). Izradom tog plana takođe utvrđuju se zajednički dijelovi nekretnina kao i veličina i površina istih. Poseban dio nekretnine može biti stan, poslovni prostor ili neki drugi samostalni prostor (ostava) ili parking prostor unutar objekta npr. u suterenu poslovnog objekta.

 

ETAŽIRANJE

 

Etažiranje je postupak upisa posebnih dijelova nekretnina koje su definisane etažnim elaboratom u zemljišne knjige (gruntovnica) općinskog suda u Sarajevu. Provedbom elaborata o etažiranju svaka posebna jedinica dobija svoju katastarsku česticu i svoj ZK izvadak. Tek sa provedbom etažiranja može se ostvariti postupak uspostave vlasništva na posebnim dijelovima nekretnina.

 

KLAUZULA  INTABULANDI (TABULARNA IZJAVA)

 

Klauzula intabulandi je izjava kojom prodavac izjavljuje da je od kupca primio-naplatio cjelokupan iznos ukupno ugovorene kupoprodajne cijene za nekretninu koja je predmet ugovora. Navedenom klauzulom prodavac takođe izjavljuje da obzirom da je primio kupoprodajnu cijenu kupac može bez znanja i saglasnosti prodavca upisati u Zemljišne knjige kao vlasnik na navedenoj nekretnini.

 

ZEMLJIŠNE KNJIGE

 

Zemljišne knjige su javne knjige o pravnom stanju nekretnina i iste su mjerodavne za pravni promet nekretnina. Zemljište, u smislu Zakona o zemljišnim knjigama, je dio zemljišne površine koji je u katastru zemljišta označen posebnim brojem i nazivom katastarske općine u kojoj leži i vodi se katastarska čestica. Sve što je sa zemljištem trajno spojeno, na površini ili ispod nje, u pravnom je smislu sastavni dio zemljišta i ako zakonom nije drugačije određeno, dijeli njegovu pravnu sudbinu. U zemljišne knjige upisuje se stvarna prava na zemljištima, a i druga prava koja su zakonom definisana. Zemljišne knjige vode općinski sudovi. Zemljišne knjige su javne. Svatko može ostvariti uvid u iste i iz njih dobiti zemljišno knjižne izvadke ili prepise.

 

KUPOPRODAJNI UGOVOR

 

Kupoprodajnim ugovorom se definišu predmet ugovora; cijena nekretnine; način, rok plaćanja kao i prava i obaveze koje proističu iz zaključenog ugovora.
Kupoprodajni ugovor obavezuje prodavca da nekretninu koju prodaje kupcu nakon što od kupca naplati cjelokupan iznos ugovorene cijene uvede kupca u posjed nekretnine. Nakon što prodavac izda potvrdu da je naplatio ugovoreni iznos cijene i uvede kupca u posjed nekretnine kupac shodno propisanoj proceduri upisuje vlasništvo nad nekretninom.

Bookmark the permalink.

Comments are closed