Građenje građevina i građevinskih dijelova


Izvođač je dužan da gradi u skladu sa odobrenjem za građenje i da radove izvodi prema Projektu za izvođenje ( Izvedbeni projekat) na osnovu kojeg je doneseno odobrenje za građenje, u skladu sa odredbama Zakona o prostornom uređenju, tehničkim mjerama i propisima, normativima i standardima koji važe za građenje odnosno vrste građevina, da primjenjuje materijale, opremu i elemente koji posjeduju atest (potvrdu kvaliteta) izdat od stručne organizacije registrovane za ispitivanje tog materijala. Izvođač je dužan da blagovremeno poduzme sve mjere radi sigurnosti građevine i radova,opreme i materijala, da obezbijedi sigurnost radnika, učesnika u saobraćaju, sigurnost susjednih građevina, te da uredi gradilište i organizuje rad tako da ne ometa niti zagađuje okolinu.

Prijava građevinskoj inspekciji o početku radova

Izvođač je dužan da prema pravosnažnom odobrenju za građenje prijavi početak građevinskih radova osam (8) dana prije početka radova Službi za inspekcijske poslove.

Iskolčenje:

Prije početka građenja mora se izvršiti iskolčenje, odnosno geodetski prijenos građevine iz Plana na teren. Iskolčenje se vrši u skladu sa uvjetima datim u Elaboratu o iskolčenju i projektu za izvođenje gradnje. Iskolčenje građevine utvrđuje se na terenu vidnim oznakama uglova građevine.
Od upotrebne dozvole do knjiženja građevine u zemljišne knjige

Tehnički pregled:

Tehnički pregled utvrđuje da li je građevina izgrađena u skladu sa odobrenjem za građenje. Troškove tehničkog pregleda snosi investitor. Izvođač je dužan obezbijediti na uvid dokumentaciju propisanu Zakonom. Komisiju za tehnički prijem formira Općinski organ koji je donio odobrenje za građenje.

Upotrebna dozvola:

Zahtjev za donošenje upotrebne dozvole investitor podnosi Općinskom organu koji je donio odobrenje za građenje. Zahtjev mora sadržavati broj, datum i ime prema kome je izdato odobrenje za građenje. Upotrebna dozvola donosi se nakon izvršenog tehničkog pregleda građevine. Tek nakon donesene upotrebne dozvole koju donosi Općinski Načelnik, izgrađena građevina se smije početi koristiti, odnosno staviti u pogon.

Uklanjenje građevine:

-prijavni list: Nakon dobijanja upotrebne dozvole, podnosi se zahtjev za uklanjenje objekta i izradu prijavnog lista Službi za imovinsko pravne, geodetske poslove i katastar. Uz zahtjev treba dostaviti odobrenje za građenje i upotrebu dozvolu, lokaciju objekta i zemljišno knjižne izvatke.

Uknjiženje građevine u zemljišne knjige:

Da bi investitor uknjižio građevinu u zemljišne knjige (grunt) mora nadležnom Sudu dostaviti prijavni list i pravosnažno rješenje o upotrebnoj dozvoli.

 

 

Izvor: starigrad.ba

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed