GLAVNI PROJEKAT


U GLAVNOM PROJEKTU se precizno definišu potrebne dimenzije i tačan položaj svih pojedinačnih konstruktivnih elemenata – zidova, stubova, greda, ploča, stepeništa, vrata, prozora, dimnjaka, armature…

 

objekat 3 (6)

U ovom projektu se definiše način obrade i upotreba pojedinih upotrebljenih materijalia. Radi se i Glavni Projekat vodovoda i kanalizacije kao i Glavni Projekat Elektro instalacija.

Pored toga, u projektu ćete dobiti predmer i predračun sa količinama potrebnih materijala, kao i troškove projektovanih radova.

 

GLAVNI PROJEKAT sadrži :

  • opštu dokumentaciju: rešenje o registraciji, rešenje o projektantu, licencu, projektni zadatak, rešenje – odobrenje za gradnju, izjavu o usaglašenosti projekata, pregled primenjenih zakona i propisa;
  • arhitektonski projekat: tehnički opis objekta, predmer i predračun svih građevinsko-zanatskih radova, potrebne grafičke priloge (situacioni plan, crteže koji određuju objekat u prostoru – sve karakteristične osnove, preseke, izglede i potrebne detalje)
  • projekat konstrukcija: tehnički izveštaj, statički proračun sa grafičkim prilogama – pozicione planove;
  • projekat vodovoda i kanalizacije: tehnički opis, predmer i predračun instalacija vodovoda i kanalizacije, hidraulički proračun, grafičke priloge – osnove i izometriju
  • projekat elektro instalacija: tehnički opis, predmer i predračun elektro instalacija, proračune i grafičke priloge – osnove i šeme.

 

Za slučaj da želite da postojeći objekat rekonstruišete, sanirate ili dogradite, postupak je sličan, uz određene moguće modifikacije i, sa ili bez dodatnih uslova, zavisno od vrste, namene i lokacije planiranih radova i objekta.

Bookmark the permalink.

Comments are closed