DOKUMENTI KOJI SE PODNOSE KANTONALNOM MINISTARSTVU

Zahtjev za izdavanje urbanističke dozvole mora sadržavati slijedeće dokumente:

 • Podaci o zemljištu (kopija katastarskog plana i izvod iz zemljišne knjige)
 • Prirodu i opis objekta
 • Idejni projekt kojeg čine: tehnički opis; skica temelja objekta; presjeci i fasade
 • Rješenja, odluke, ugovori odnosno pristanci, ukoliko su propisani posebnim zakonom
 • Okolišna dozvola za objekte za koje je u skladu sa Zakonom o okolišu potrebno dobiti dozvolu
 • Obrazloženje zahtjeva sa svim informacijama potrebnim da se utvrde urbanističko-tehnički i drugi uvjeti gradnje.

Također, mogu trebati i drugi dodatni dokumenti, u zavisnosti od kompleksnosti objekta.

Nećete znati hoće li vaš zahtjev trebati dopuniti dok općinski odnosno kantonalni dužnosnik ne razmotri zahtjev i da svoje mišljenje. Također napominjemo da dužnosnik treba dati svoje mišljenje u roku od 15 (odnosno najduže 30) dana.

ZA KOJE VRSTE OBJEKATA SVOJ ZAHTJEV TREBATE UPUTITI KANTONU I U KOJEM KANTONU?

Podsjećamo da je već ranije navedeno da kantoni uživaju značajan nivo autonomije u odlučivanju o različitim pitanjima (među kojima su i pitanja prostornog razvoja).

Zahtjev za urbanističku dozvolu se podnosi kantonalnom ministarstvu u slijedećim slučajevima:

 • Objekat je od interesa za Kanton, kao npr. elektrane, rudarski objekti i sl, u skladu sa odredbama Kantona.
 • Objekat se nalazi na teritoriju dvije ili više općina.
 • Izgradnja objekata površine veće od 5.000 m2
 • Rekonstrukcija, unaprjeđenje, nadogradnja, konzervacija, promjena namjene objekta površine veće od 5000 m2 i za koje je proceduru odobrenja gradnje vodilo kantonalno ministarstvo
 • Ostali objekti utvrđeni kantonalnim propisima.

ŠTO ĆE KANTONALNO MINISTARSTVO UČINITI?

Ministarstvo će razmotriti zahtjev i tražit će službeno mišljenje općinske uprave. Traži se njihovo mišljenje o usklađenosti predloženog projekta sa regulacionim i prostornim planom općine. Zahtjev se mora riješiti u roku od 30 dana od datuma podnošenja potpunog zahtjeva (koji sadrži svu potrebnu dokumentaciju). Nadležni dužnosnik će pismeno obavijestiti investitora u roku od 15 dana odnosno najkasnije 30 dana od datuma zaprimanja zahtjeva da li je zahtjev potpun ili ga treba dopuniti dodatnom dokumentacijom. Na odluku kantonalnog ministarstva ne može se uložiti žalba, ali se kantonalnom sudu može podnijeti upravni spor u roku od 30 dana od datuma prijema odluke.

Izvor: Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH

Bookmark the permalink.

Comments are closed